سرویس نیترو

معرفی سرویس نیترو

نیترو قابلیتی به منظور تجربه سرعت اینترنت نوترینو (نسل 3) برای مشترکین بسته های آلفا (نسل 2) می باشد. بدین صورت که پس از فعال سازی نیترو، سرعت بسته های آلفا افزایش یافته و برای مدت مشخصی به سرعت آلفا+ (سرعت نسل 3) افزایش می یابند.به بیان دیگر نیترو تشدید کننده سرعت اینترنت مشترکین بسته های آلفا(نسل 2) برای تجربه اینترنت پرسرعت بسته های آلفا+(نسل 3) می باشد.

قوانین کلی

کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می توانند از این بسته ها استفاده کنند.

این بسته ها فقط برای مشترکین بسته های آلفا قابل استفاده است.

سرویس نیترو از طریق درگاه *100*7# در دسترس می باشد.

جهت استفاده از نیترو از قرار داشتن در پوشش شبکه 3G اطمینان حاصل کرده و پس از فعال سازی، دیتای گوشی را خاموش و روشن نمایید.

مشخصات نیترو
ردیف دوره زمانی حجم قیمت
1 یک روزه تا سقف ترافیک باقیمانده از بسته آلفا 1،000 تومان
2 سه روزه تا سقف ترافیک باقیمانده از بسته آلفا 2،500 تومان

مشترک حداکثر می تواند به اندازه کل حجمی که از بسته آلفای خود باقیمانده است با استفاده از نیترو مصرف نماید.

اگر اعتبار زمانی نیترویی که فعال شده است از مدت زمان باقیمانده بسته آلفای مشترک بیشتر باشد مشترک حداکثر تا پایان زمان بسته آلفای خود می تواند از نیترو استفاده کند.

هر یک از مشترکین بسته های آلفا می توانند هر کدام یک از نیتروها را را فعال کنند.

با پایان یافتن بسته آلفا (اعتبار زمانی بسته تمام شود و یا حجم بسته به پایان برسد و یا بسته تمدید گردد) نیترو نیز غیرفعال می گردد.

مشترکین می توانند از طریق روش های ذیل اقدام به فعال سازی نیترو نمایند:

درگاه های فعال سازی نیترو
دوره زمانی سامانه *100# سامانه پیامکی 8080
نیترو یک روزه شماره گیری *100*71# ارسال کد 71
نیترو سه روزه شماره گیری *100*72# ارسال کد 72

USSD درختواره کدهای

  • ۱ .  نیترو یک روزه *100*71#
  • ۲ . نیترو سه روزه *100*72#
  • 9.  راهنما

راهبر