فهرست مناطق تحت پوشش اینترنت نوترینو

مشترکین عزیز می توانند در شهرهای زیر از خدمات اینترنت نوترینو بهره مند شوند:

شهرهای تحت پوشش خدمات اینترنت نوترینو
استان شهر وضعیت پوشش اینترنت (3G/4G)
ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

نقشه مناطق تحت پوشش اینترنت نوترینو

راهبر