تغيير مالكيت

 اطلاعیه مهم:

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از 10 سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

 

 مشترکین تلفن همراه اعتباری  می توانند درخصوص انتقال سیم کارت خود، به همراه انتقال گیرنده، به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی استان محل واگذاری (درهنگام ثبت نام توسط متقاضی انجام شده وسیم کارت واگذارشده درآن شهر قابل تحویل خواهدبود)مراجعه نموده تا پس از تنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال، نسبت به انتقال تلفن همراه از نام انتقال دهنده به نام انتقال گیرنده)،اقدام نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز :   

 • حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل قانونی  آنها
 • تنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال
 • درج امضا و اثر انگشت طرفین
 • تکمیل فرم تعهدات توسط انتقال گیرنده یا وکیل قانونی وی
 • برگه مشخصات تلفن های همراه اعتباری و یا اقرارنامه تاییدشده
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی انتقال دهنده و انتقال گیرنده (در صورتی که یکی از طرفین دارای شخصیت حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی شرکت، معرفی نامه نماینده ی مربوطه و کارت ملی وی، الزامی می باشد)
 • ارائه اصل و تصویر وکالتنامه قانونی (در صورت مراجعه وکیل جهت نقل و انتقال)
 • هزینه نقل وانتقال ازمیزان اعتبار مشترک کسر می گردد.

توجه:

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از 10 سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

نکته:

 • ارائه آدرس صحیح و کد پستی ده رقمی انتقال دهنده در هنگام تنظیم سند، الزامی می باشد.
 • در هنگام نقل و انتقال، انتقال گیرنده از صحت فعال بودن سیم کارت اطمینان حاصل نماید.
 • در صورتی که یکی از طرفین صغیر باشد حضور ولی قهری (پدریا جد پدری)، الزامی می باشد.
 • در صورت فوت مشترک، حضور کلیه وراث و ارائه گواهی انحصار وراثت توسط   آنها، الزامی است.