اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

 

 

 
اسامی برندگان هفته دوازدهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   
شماره هفته
ردیف
کد قرعه کشی
نام

نام خانوادگی

عنوان هدیه
شماره
تلفن همراه
نام پدر شماره شناسنامه استان
 
دوازدهم
1 ۱۲۰۷۸۳۵۷۴۹۱ سید عثمان احمدی ۱۰۰ میلیون تومان ۴۹ *** ۹۱۸۵۲ سید خالد 0 سنندج- کردستان
2 ۱۲۱۱۵۴۲۳۲۶۳ حمید آقا بابایی ۱۰۰ میلیون تومان
۵۰ *** ۹۱۴۰۷
حسین 112 یزد
 
اسامی برندگان هفته یازدهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   
شماره هفته
ردیف
کد قرعه کشی
نام

نام خانوادگی

عنوان هدیه
شماره
تلفن همراه
نام پدر شماره شناسنامه استان
 
یازدهم
1 ۱۱۰۵۰۲۷۶۳۰۹ علی اکبر شورکایی ۱۰۰ میلیون تومان ۰۹۱۱۹۲ *** ۵۱ علی 650 مازندران
2 ۱۱۰۷۷۷۰۲۴۵۳ حجت کشاورز اشکلک ۱۰۰ میلیون تومان ۰۹۱۱۹۹ *** ۱۳ ابراهیم 577 مازنداران

 

 
اسامی برندگان هفته دهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
کهکیلویه و بویراحمد 11 مسلم 091752 *** 59 ۱۰۰ میلیون تومان اردشیر مقدم مسلم 10067638918
1
دهم
فارس 1210 شیرزاد 091711 *** 84 ۱۰۰ میلیون تومان دانا سنگری مهدی 10120072949
2

 

 

 
اسامی برندگان هفته نهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
سیستان و بلوچستان 1201 لعل محمد 091554 *** 65 ۱۰۰ میلیون تومان بهی عبدالغنی 9071093037
1
نهم
هرمزگان 3380356387 محمد 091765 *** 87 ۱۰۰ میلیون تومان نیکخواه خواجه عطایی حفصه 9083822736
2

 

 
اسامی برندگان هفته هشتم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
فارس 1935 علی 091763 *** 09 ۱۰۰ میلیون تومان ذاکری گورزانگی عقیل 8053299303
1
هشتم
تهران 321 محمد 091066 *** 95 ۱۰۰ میلیون تومان نقیب اسماعیل 8038852857
2

 

 
اسامی برندگان هفته هفتم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
خراسان رضوی - صفر علی 091547 *** 24 ۱۰۰ میلیون تومان رضوانی کلثوم 7057811492
1
هفتم
 تهران

518

محمد علی 091916 *** 13 ۱۰۰ میلیون تومان صدر ممتاز ابراهیم 7064676766
2

 

 

 
اسامی برندگان هفته ششم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
 سیستان و بلوچستان
3690035856 خدابخش 091587 *** 85 ۱۰۰ میلیون تومان هیبت زهی سوران محمد طاهر 6000577002
1
ششم
  خوزستان

19

عوض 091676 *** 90 ۱۰۰ میلیون تومان مکوندی غلامی احمد 6124671904
2

 

 
اسامی برندگان هفته پنجم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  لرستان
 
4120332721
حبیب 091684 *** 55 ۱۰۰ میلیون تومان ترابی نژاد سهراب 5047623530
1
پنجم
  تهران

9392

عزت الله 091233 *** 04 ۱۰۰ میلیون تومان محمدی تبار لیلا 5091222683
2

 

 

 
اسامی برندگان هفته چهارم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  مازندران
 
 سید هاشم
091167 *** 93 ۱۰۰ میلیون تومان موسوی سید عباس 4076864247
1
چهارم
  خراسان رضوی
  
60348 علی 091511 *** 01 ۱۰۰ میلیون تومان دادعلی شاهی حسن 4070925261
2

 

 

 
اسامی برندگان هفته سوم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته

خوزستان

 

  

 93
 یدالله
 091631 *** 98
100 میلیون تومان
صالح نسب
 سامان
3074527471
1
سوم

تهران

 

  

47 محمد ابراهیم  091232 *** 20
100 میلیون تومان
قاسم زاده
مجتبی 
3040844355
2

 

 
 
اسامی برندگان هفته دوم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
آذربایجان شرقی
530
حسن
091490 *** 34
100 میلیون تومان
ایمانی خیرآباد
محمد
2110322108
1
دوم
لرستان
8734
علی حسین
091696 *** 27
100 میلیون تومان
دالوند
اشرف
2129837212
2

 

 
اسامی برندگان هفته اول ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
همدان
57
قربانعلی
091830 *** 96
100 میلیون تومان
رضایی مهر
حسن
1071524178
1
اول
تهران
10568
علی
091280 *** 57
100 میلیون تومان
محمدزاده
اصغر
1030065089
2

 

 

 

جهت دریافت جوایز متعاقباً با برندگان تماس حاصل خواهد شد