نمودار سازمانی


 
 

معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت :

  • مدیر عامل : مهندس وحید صدوقی
  • رئیس هیئت مدیره : دکتر علی بقایی
  • نایب رئیس هیئت مدیره : مهندس مجتبی جعفری
  • عضو هیئت مدیره : دکتر محمد کاشانی
  • عضو هیئت مدیره : مهندس سید اسدالله دهناد
  • عضو هیئت مدیره : مهندس بهزاد خان سفید