خدمات

 • تعویض سیم کارت سوخته :

 •  در  صورت معیوب شدن سیم کارت و  عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغام Insert simcard یا Card rejected  مشترکین تلفن همراه می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت   جدید دریافت نمایند.

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • حضورمالک تلفن همراه یاوکیل قانونی او
 • تکمیل وامضای فرم درخواست
 • ارائه اصل وتصویرکارت ملی
 • ارائه اصل وکالتنامه وتصویر آن درصورت مراجعه وکیل قانونی

نکته :

 • استفاده کنندگان سیم کارت های اعتباری با ارائه اصل وتصویر کارت ملی وبرگه مشخصات سیم کارت ،می توانندنسبت به تعویض سیم کارت سوخته دریکی از دفاترخدمات ارتباطی اقدام نمایند.
 • تعویض سیم کارت درساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از مراکز تلفن ثابت (سلمان فارسی ، شیخ فضل اله ، نبوت، مالک اشتر، هجرت) و  امور مشترکین مرکز قدس (درتهران) ادارات مشترکین (سایراستانها)  قابل انجام است .
 • هزینه تعویض سیم کارت اعتباری ازاعتبارمشترک کسرمی گردد.
 • درصورتیکه مشترک رمز PIN)Personal Identity Number)خود را اشتباه وارد نماید، پس از3 بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد 8رقمیPUK (Personal Unbloking Key) می باشد، درصورتیکه کد puk، 3مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته وغیر قابل استفاده خواهد شد.
 • کدPUK ، درج شده روی بدنه سیم کارت کد محرمانه سیم کارت بوده  و قابل تغییر نمی باشد، درصورت مفقود شدن به مالک و استفاده کنندگان سیم کارت با ارانه کارت ملی وبرگه مشخصات سیم کارت بامراجعه به مراکز تلفن ثابت (تهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها) قابل ارائه می باشد.
 • اعلام مفقودی سیم کارت :

 • در صورت مفقود شدن سیم کارت ، مشترکین تلفن همراه می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی  تقاضای  قطع تلفن و دریافت سیم کارت جدید نمایند. ضمنا" در صورت تماس با سامانه تلفن گویا ( 444 و  ارانه puk 2  )   امکان قطع تلفن همراه میسر می باشد.

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • حضورمالک یاوکیل قانونی وی
 • تکمیل وامضای فرم درخواست
 • ارائه اصل وتصویرکارت ملی
 • ارائه اصل وکالتنامه وتصویرآن درصورت مراجعه وکیل

نکته :

 • برای سیم کارت های اعتباری قطع وتعویض سیم کارت به صورت همزمان صورت می پذیرد.
 • - رمز مشترکین تلفن همراه به صورت پیش فرض puk2 سيم كارت فعال بوده و مشترکین در صورت عدم دسترسی به آن می توانند با ارسال پیام کوتاه بدون متن به شماره 8910 رمز مربوطه را دریافت نمایند و در صورتیکه رمز را تغییرداده ، لکن امکان دسترسی به رمز عبور را نداشته باشند می توانند به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و با ارائه مدارک لازم ( اصل كارت ملي ) نسبت به دریافت رمز انتقال اقدام و سپس رمز دریافتی را تغییردهند.
 • استفاده کنندگان سیم کارتهای اعتباری باارائه اصل وتصویرکارت ملی وبرگه مشخصات سیم کارت ،می توانندنسبت به اعلام مفقودی ودریافت سیم کارت جدید، دریکی ازدفاترخدمات ارتباطی اقدام نمایند
 • اعلام مفقودی و دریافت سیم کارت جدید درساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از مراکز تلفن ثابت (سلمان فارسی ، شیخ فضل اله ، نبوت، مالک اشتر، هجرت) و  امور مشترکین مرکز قدس (درتهران) ادارات مشترکین (سایراستانها)  قابل انجام است .
 • هزینه تعویض سیم کارت و اخذسیم کارت جدید از میزان اعتبارمشترک کسر می گردد.
 • مشترکین در صورت مسافرت  به سایر شهرهای کشور در صورت نیاز به اعلام مفقودی سیمکارت  می توانند به یکی از ادارات مشترکین مراجعه نمایند .  (آدرس ادارات مشترکین  درسایت همراه اول موجود  می باشد (www.mci.ir))

 

قطع و وصل سرویس ویژه :

 • وصل سرویس ویژه:

نمایشگر، انتظارمکالمه، انتقال مکالمه پیام  کوتاه برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد.

 •  GPRS:

  • مشترک به سایت همراه اول (www.mci.ir) مراجعه و لینک ثبت نام سرویس GPRS را انتخاب وفرم ثبت نام راتکمیل می نماید.
  • ارسال پیام کوتاه بدون متن به 8088

روشهای دریافت تنظیمات گوشی :

 • ارسال پیام کوتاه (نوع ومدل گوشی ) به شماره 8008
 • مراجعه به سایت همراه اول ، لینک GPRS، تنظیمات گوشی
 • تنظیمات دستی از طریق  وارد نمودن نقطه دسترسی همراه اول  در لینک مربوطه در گوشی تلفن همراه (APN=mcinet)

نکته :

 • برای تکمیل فرم توسط اشخاص حقیقی ،نام ونام خانوادگی شماره تلفن همراه وآدرس پست الکترونیک وبرای شخص حقوقی ،نام وشماره تلفن وشماره ثبت شرکت موردنیازمی باشد.
 • پس ازتکمیل وتاییدفرم وارسال اطلاعات ،مراحل تنظیمات گوشی ازطریق گزینه ارسال تنظیمات گوشی برای استفاده ازسرویس GPRS و واردنمودن اطلاعات لازم صورت می پذیرد.
 • پس ازفعال شدن سرویس ، پیامکی دال برفعالسازی موفقیت آمیز برای مشترک  ارسال می گردد.

 

بسته های هوشمند اینترنت  همراه اول


مراجعه به سایت همراه اول (www.mci.ir)

 

روشهای فعالسازی همراهان اول

  • ارسال کد میان بر (USSD) :
  • #1*131*
  • ارسال پیام کوتاه بامتن (عدد1) به شماره 8920
  • تماس باشماره 444 (تلفن گویا)  وانتخاب کلید 1
 • انتقال اعتبار:

  • ارسال کدمیان بر(USSD) بافرمت ذیل :

# (********9891)شماره مشترک دریافت کننده *میزان اعتبار*رمزانتقال *132*

 • قطع سرویس ویژه :

     پیام کوتاه :مشترک به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید.

    GPRS:مشترک به مراکز تلفن ثابت (درتهران )و ادارات مشترکین (سایراستانها) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید.

 • همراهان اول :

روشهای غیرفعالسازی همراهان اول

 • ارسال کدهای میان بر                              #2*131*
 • ارسال پیام کوتاه بامتن (عدد2) به شماره 8920
 • تماس باشماره 444(تلفن گویا) وانتخاب کلید6