سیر و سفر - تابستان رومینگ

 

 

 
سیر و سفر - تابستان رومینگ
   

سیروسفر

 در تابستان93

انواع مکالمه

پیامک

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

عربستان

7000

6000

6000

رایگان

2000

عراق

15000

11000

11000

رایگان

3000

امارات

10000

12000

12000

رایگان

3000

ترکیه

10000

18000

18000

رایگان

6000

افغانستان

10000

10000

10000

رایگان

5000

آذربایجان

20000

10000

25000

رایگان

3000

قزاقستان

7000

10000

25000

رایگان

3000

سوئد

10000

20000

20000

رایگان

5000

نروژ

10000

20000

20000

رایگان

5000

 

* تعرفه ها به ریال  می باشد . 

* مکالمات رند به دقیقه می شود .