اطلاعات مالی شرکت

 

اطلاعات و صورتهای مالیمیاندوره ای 6 ماهه منتهی به 93.06.31(حسابرسی نشده)

 

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه

حجم : 43.8 کیلوبایت

 

 

 

 

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 93.03.31(حسابرسی نشده)

 

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه

حجم : 41.8 کیلوبایت

 

 

 

 

اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 92.12.29 سابرسی شده)

 

مشاهده صورت های مالی  12 ماهه

حجم : 63.3 کیلوبایت

 

 

 

 

 

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 92.06.31 (حسابرسی نشده)

 

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه

حجم : 38.4 کیلوبایت

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات و صورت های مالـی 12ماهه منتهی به 91.12.30( حسابرسی شده)

 

مشاهده صورت های مالی 12 ماهه

حجم : 72.6 کیلوبایت

 

 

 

 

اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای 6  ماهه منتهی به 91.06.31 ( حسابرسی نشده)

 

 

مشاهده میاندوره ای 6 ماهه

حجم : 54.5 کیلوبایت

 

 

 

 

 

 اطلاعات و صورت های مالـی 12ماهه منتهی به 90.12.29( حسابرسی شده)
 

مشاهده صورت های مالی 12 ماهه

حجم : 75.4 کیلوبایت

 

 

 

 

اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 90.09.30 ( حسابرسی نشده)

 

 

مشاهده میاندوره ای 9 ماهه

حجم : 38.3 کیلوبایت

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 90.06.31 ( حسابرسی شده)

 

 

مشاهده میاندوره ای 6 ماهه

حجم : 63.3کیلوبایت

 

 

 اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 90.03.31 ( حسابرسی نشده)

 

 

مشاهده میاندوره ای3 ماهه

حجم : 61.3 کیلوبایت

 

 

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال/دوره مالی منتهی به  89.12.29  شرکت ارتباطات سيار

 

مشاهده تصمیمات مجمع عمومی عادی

حجم : 50.8 کیلوبایت

 

 

 اطلاعات و صورتهای مالـی میاندوره ای 12 ماهه منتهی به89.12.29  - حسابرسي شده

 

 

مشاهده میاندوره ای

حجم : 59.7 کیلوبایت