نوترینو نسل جدید تکنولوژی میلاد سیم کارت کودک درسا با داستان های نوترینو همراه شوید بسته های مکالمه خانواده از این جیب به اون جیب