فایل کیهان (ویژه دفاتر)

 

این بخش صرفا مخصوص دفاتر بخش خصوصی است .

 

 دانلود فایل کیهان :

 

نسخه ویندوز XP 32 بیتی
 نسخه ویندوز XP 64 بیتی
نسخه ویندوز Vista و Seven 32 بیتی
نسخه ویندوز Vista و Seven 64 بیتی