خرید شارژ اینترنتی


سوال 1- در صورتیکه در هنگام خرید شارژ اینترنتی پول از حساب کسر شود ولی تلفن همراه شارژ نشود چه کاری باید انجام داد؟
سوال 2- اگر اطلاعات مربوط به خرید در قسمت پیگیری موجود نبود چه کاری باید انجام داد؟


پاسخ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1: در صورتیکه پول از حساب شما کسر شد و تلفن همراه مورد نظر شارژ نگردید سیستم به گونه ای طراحی شده که در اولین فرصت ممکن ظرف مدت 48 ساعت در صورت کسر وجه از حساب حتما شارژ مربوطه بر روی خط مربوطه اعمال خواهد شد و جهت اطمینان در قسمت پیگیری شارژ اینترنتی می توان شماره سریال را دریافت کرد و در صورت نشان دادن شماره سریال، خرید شما موفق بوده است و حتما شماره تلفن همراه مورد نظر شارژ گردیده است.
 

روش پیگیری خريد شارژ اينترنتي

شما می بایست در قسمت "‎‎‎‎‎‎‎شماره رسید بانکی"‎‎‎‎‎‎‎ کدی را که از بانک مربوطه در هنگام خرید دریافت نموده اید وارد نمائید .(در صورت عدم دریافت رسید بانکی در هنگام خرید از طریق تماس با شماره تلفنهای جدول ذیل می توان رسید بانکی را دریافت نمود)
نکته : این کد یک کد 7 تا 20 رقمی بوده و با کد پیگیری متفاوت است.
 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 
 
 
 شماره تماس بانکها
   
ردیف
بانک
پاسخگو
تلفن
1
ملي
اپراتور
021-6414
2
ملت
اپراتور
021-27312731
3
پارسیان
اپراتور
021-22661700-6
4
سینا
اپراتور
021-88708020-23
 

 

 

 
جدول نمونه رسید بانکی و توضیحات مربوطه
   
ردیف
بانک

نمونه رسید بانکی

توضیحات
1
ملي
13870516379108

رسید بانکی ترکیب تاریخ خرید و شماره پیگیری می باشد

2
ملت
3040006CDD1D324C

رسید بانکی همان hash code می باشد

3
پارسیان
13819703

رسید بانکی همان کد ارجاع 6 تا 8 رقمی می باشد

4
سینا
1AY31fr8aToUQH0dqY70
 
 
 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پاسخ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2: اگر اطلاعات مربوط به شارژ خریداری شده در قسمت پیگیری پس از 48 ساعت از زمان خرید  موجود نبود خرید شما ناموفق بوده  و وجه مربوطه از طرف بانک به حساب شما عودت داده خواهدشد  . در صورتیکه ظرف دو هفته از تاریخ خرید وجه مربوطه به حساب شما برگشت داده نشدبا شماره تلفنهای ذکر شده در جدول شماره تماس با بانکها ، تماس بگیرید.