اساسنامه شركت ارتباطات سيــار ایران

 

بخش اول : تشكيل شركت، نام، موضوع ، مدت، تابعيت و مركز اصلي شركت

مادۀ 1 – نام و نوع شركت

نام شركت عبارتست از شركت ارتباطات سيار ايرن (سهامي عام ) كه در اين اساسنامه از اين پس ، شركت ناميده مي شود.

مادۀ 2 – موضوع شركت

موضوع شركت عبارت است از :

1-    هر گونه فعاليت (مستقيم يا غير مستقيم ) در خصوص ساخت ، واردات ، تأسيس ، راه اندازي، اداره ، توسعه ، نگهداري ، بهره برداري و ديگر خدمات حوزه ارتباطات و فن آوري هاي مربوط به انتقال صوت ، متن ، ديتا و ديگر انواع اطلاعات در عرصه داخلي و بين المللي مستقلاً و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي .

2-    توليد هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار و نرم افزار و شبكه و فروش يا اجازه بهره برداري از آن تحت هر عنوان.

3-    مبادرت به ارائه هر نوع سرويس مبتني بر شبكه هاي مخابراتي و ارتباطي اعم از حقيقي و مجازي در زمينه صوت ، متن ، ديتا و ديگر انواع اطلاعات در عرصه تجارت الكترونيك و خدمات پرداخت و دريافت با رعايت قوانين لازم الاجراء مرتبط.

4-    ارائه خدمات مبتنی بر محتوا و انواع سرويس هاي مبتني بر انتقال صوت ، متن ، ديتا و ديگر انواع اطلاعات.

5-    تهيه و تصويب دستورالعمل ها ، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز شركت در زمينه تأسيس ، توسعه ، نگهداري و بهره برداري از شبكه ارتباطات سيار.

6-    همكاري با ساير اپراتورها در زمينه مبادله ارتباطات و ترانزيت ترافيك و رومينگ و استفاده از ساير منابع مشترك

7-    مديريت ، برنامه ريزي و پياده سازي آموزشهاي تخصصي و تحقيقات به منظور توسعه مهارتهاي لازم.

8-    انعقاد انواع قراردادهاو ایقاعات.

9-    اخذ هر گونه وام و اعتبار و سرمايه گذاري از منابع داخلي و خارجي تحت هر عنوان.

10-سرمايه گذاري مستقلاً يا از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات جديد يا مشاركت در شركت ها و مؤسسات ديگر ، اخذ يا اعطاء نمايندگي در داخل يا خارج با رعايت قوانين و مقرارات بازار سرمايه .

11- دريافت و صدور هرگونه پروانه ثبت اختراع و علائم تجاري و توليد يا انتقال فن آوري.

12-پذيرش وكالت در انجام امور قانوني در موضوعات فوق و غير آن .

13-انجام كليه فعاليت هاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع شركت از قبيل فعاليتهاي فني و بازرگاني ، تحقيقاتي ، تبليغاتي و غيره.

 

مادۀ 3 – مدت شركت

فعاليت شركت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بود.

 

مادۀ 4 – تابعيت و مركز اصلي شركت

تابعيت شركت ايراني است . مركز اصلي شركت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مركز اصلي شركت به شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده مي باشد ، ليكن تعيين و تغيير نشاني در همان شهر ، بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت. هيئت مديرۀ شركت مي تواند در هر موقع در داخل يا خارج از كشور ، شعبه يا نمايندگي داير يا منحل نمايد.

 

 

بخش دوم : سرمايه و سهام

 
 

مادۀ 5 – ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرمايۀ شركت مبلغ 2،064،984،800000 (معادل دو هزار و شصت و چهار ميليارد و نهصد و هشتاد و چهار ميليون و هشتصد هزار ريال) است كه به 2،064،984،800سهم عادي يك هزار ريالي با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است.

 

مادۀ 6 – ورقۀ سهم

كليۀ سهام شركت با نام است . اوراق سهام شركت متحد الشكل ، چاپي و داراي شمارۀ ترتيب بوده و بايد به امضاي دو نفر از مديران شركت برسد. اين اوراق بايد ممهور به مهر شركت باشد. در ورقۀ سهم نكات زير بايد ذكر شود :

·        نام شركت و شمارۀ ثبت آن نزد مرجع ثبت شركتها و سازمان بورس و اوراق بهادار،

·        شمارۀ ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،

·        مبلغ سرمايۀ ثبت شده و مقدار پرداخت شدۀ آن ،

·        نوع سهام ،

·        مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شدۀ آن به عدد و حروف،

·        تعداد سهامي كه هر ورقه نمايندۀ آن است.

·        نام و شمارۀ ملي دارندۀ سهم.

 

مادۀ 7 – انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شركت، تا زماني كه از فرابورس ايران حذف نشده باشد منحصراً از طريق فرابورس ايران امكان پذير مي باشد. انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نمايندۀ قانوني او ، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نمايندۀ او برسد. تشريفات مربوط به ثبت و انتقال سهام شركت و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده كه از معاملات در فرابورس ايران ناشي مي شود تابع مقررات فرابورس خواهد بود. تملك يا تحصيل هر بخش از سهام شركت ، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است.

 
 

مادۀ 8 – غير قابل تقسيم بودن سهام

سهام شركت غير قابل تقسيم است . مالكين مشاع سهام بايد در برابر شركت به يك شخص نمايندگي بدهند.

 

بخش سوم : تغييرات سرمايۀ شركت

 

مادۀ 9 – مقررات حاكم بر تغييرات سرمايه

تغييرات سرمايۀ شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومي اوراق بهادار ، مصوب شوراي عالي بورس انجام مي شود.

 
 

مادۀ 10 – تصويب تغييرات سرمايه

هرگونه تغيير در سرمايۀ شركت اعم از كاهش يا افزايش منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است. دعوت از اين مجمع براي بررسي موضوع تغيير سرمايه ، موكول به اعلام تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر رعايت قوانين و مقررات مي باشد.

تبصره: مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ، ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند ، سرمايۀ شركت را تا مبلغ معيني از طريقي كه اين مجمع مشخص نموده است ، افزايش دهد.

 

مادۀ 11 – شيوۀ افزايش سرمايه

سرمايۀ شركت با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و با رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديد قابل افزايش مي باشد. تأديۀ مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است :

·        پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام ،

·        تبديل مطالبات نقدي حال شدۀ اشخاص از شركت به سهام جديد ،

·        انتقال سود تقسيم نشده ، اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايۀ شركت ،

·        تبديل اوراق مشاركت شركت به سهام

تبصره : انتقال اندوختۀ قانوني به سرمايه ممنوع است.

 

مادۀ 12 – تأديۀ مبلغ سهم جديد از محل مطالبات

در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدي سهامدارن ، در مجمع عمومي فوق العاده ، تأديۀ مبلغ اسمي سهام جديد توسط سهامداران موكول به اعلام موافقت هر يك از آنان مي باشد.

تبصره: مطالبات نقدي سهامداران بابت سود يا تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين محل ، حال شده تلقي گرديده و در صورت مطالبۀ سهامداران پرداخت مي شود.

 

مادۀ 13- حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت تصويب افزايش سرمايه ، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالك مي باشند ، حق تقدم دارند . اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم ، بنا به پيشنهاد هيئت مديره تعيين مي شود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد ، شروع شده و كمتر از 60 روز نخواهد بود.

 

مادۀ 14 – اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي هاي حق تقدم

گواهي نامۀ حق تقدم بايد توسط پست سفارشي قبل از شروع پذيره نويسي به آخرين آدرس اعلام شده سهامداران نيز در شركت و يا شركت سپرده گذاري مركزي ، ارسال شود . اعلاميۀ پذيره نويسي سهام جديد بايد ضمن درج در روزنامۀ كثير الانتشار شركت ، از طريق سايت اينترنتي رسمي آن نيز به اطلاع سهامدارن برسد.

 

مادۀ 15 – صرف سهام

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به پيشنهاد و گزارش هيئت مديره مقرر نمايد كه براي افزايش سرمايه ، سهام جديدي به مبلغي مازاد بر مبلغ اسمي سهم به فروش برسد ، مشروط بر اينكه نحوۀ صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعيين گردد.

 

مادۀ 16 – كاهش سرمايه

علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايۀ شركت ، مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره ، در مورد كاهش سرمايۀ شركت به طور اختياري نيز اتخاذ تصميم كند ، مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود. كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحبان آن انجام مي شود.

 

مادۀ 17 – انتشار اوراق مشاركت

شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ،  نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايد. دعوت از مجموع عمومي عادي جهت بررسي موضوع انتشار اوراق مشاركت ، موكول به اعلام تأييد سازمان بورس و ارواق بهادار مبني بر رعايت مقرات ثبت و عرضۀ عمومي اوراق بهادار مي باشد. مجمع عمومي عادي مي تواند به هيئت مديره اجازه دهد ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند ، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و ارواق بهادار ، نسبت به انتشار اوراق مشاركت تا مبلغ معيني كه مجمع مشخص نموده است ، مبادرت نمايد.

تبصره: انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل و يا تعويض با سهام با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صورت مي پذيرد.

 

بخش چهارم : مجامع عمومي

 

مادۀ 18 – وظايف و اختيارات مجامع عمومي

وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي و فوق العادۀ شركت ، همان وظايف و اختيارات مندرج در قانون تجارت براي مجامع عمومي عادي و فوق العادۀ شركت هاي سهامي عام است.

مجامع عمومي شرکت با رعايت مفاد قانون تجارت ، به صورت زير تشكيل مي شوند :

1-    مجمع عمومي عادي : اين مجمع بايد حداقل هر سال يك بار ، حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي ، براي رسيدگي به موارد زير تشكيل شود :

·        استماع گزارش مديران در خصوص عملكرد سال مالي قبل ،

·        استماع گزارش بازرس يا بازرسان ،

·        بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال مالي قبل،

·        تصويب ميزان سود تقسيمي ،

·        تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره.

·        تعيين بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل شركت و حق الزحمۀ آنها ،

·        تعيين روزنامه / روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت ،

·        انتخاب مديران ،

·        انتشار اوراق بهادار غير قابل تبديل يا تعويض يا سهام ،

·        ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

2-    مجمع عمومي فوق العاده : اين مجمع در هر زمان جهت بررسي موارد زير تشكيل مي شود.

·        تغيير در مفاد اساسنامه ،

·        تغيير در ميزان سرمايه ( افزايش يا كاهش) ،

·        انتشار اوراق بهادار قابل تبديل و يا تعويض با سهام

·        انحلال شركت پيش از موعد با رعايت مقررات قانون تجارت ،

·         تبصره : تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره و تعيين بازرس يا بازرسان ، به مديران شكرت مجاز نمي باشد.

 

مادۀ 19 – شرايط حضور در مجامع و مشاركت در رأي گيري

در كليۀ مجامع عمومي ، صاحبان سهام مي تواند شخصاً ، يا وكيل يا قائم مقام قانوني اشخصاص حقيقي ، و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي ، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي حضور به هم رسانند. هر سهامدار ، براي هر يك سهم فقط يك رأي خواهد داشت.

تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام ، سهامدار جديد با ارائۀ اعلاميه خريد سهام يا اصل ورقۀ سهام يا گواهي موقت نقل و انتقال سهم و يا تاييديه سهامداري صادر شده توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت انفرادي و جمعي حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت.

 

مادۀ 20 - آگهي دعوت به مجامع عمومي

براي تشكيل مجامع عمومي ، از طريق درج آگهي در روزنامۀ كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت هاي آن منتشر مي گردد و همچنين درج آگهي در سايت اينترنتي رسمي شركت ، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد . دستور جلسه ،  تاريخ ، ساعت و محل تشكيل مجمع ، در آگهي ذكر خواهد شد.

 

مادۀ 21 – دستور جلسه

دستور جلسۀ هر مجمع عمومي را مقام دعوت كنندۀ آن معين مي نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت در آگهي دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيئت مديره ، انتخاب بازرس ، تقسيم سود و اندوخته ها و تغيير موضوع فعاليت ، قابل طرح در بخش " ساير موارد " نمي باشد. موضوعاتي كه به استثناي موارد فوق در دستور جلسه پيش بيني نشده است، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود. مگر اينكه كليۀ صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.

 

مادۀ 22- هيئت رييسۀ مجمع

مجامع عمومي توسط هيئت رييسه اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست مجمع با رييس يا نايب رييس هيئت مديره و در غياب آنها با رياست يكي از مديراني است كه به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشد. در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليۀ آنها در دستور جلسۀ مجمع باشد، رييس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا غير آنها از طرف مجمع انتخاب مي شوند.

مادۀ 23- طريقۀ اخذ رأي

اخذ رأي به صورت شفاهي ، مثلاً با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعلام موافقت صورت مي پذيرد در صورتي كه به تشخيص بازرس قانوني شركت به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع ، رأي گيري به صورت شفاهي امكان پذير نباشد اخذ رأي به صورت كتبي به عمل خواهد آمد.

تبصره : اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس ، الزاماً به صورتي كتبي خواهد بود.

 

مادۀ 24- حد نصاب ضروري براي رسيمت ممع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از 50 درصد سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم گيری خواهد كرد. مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

 

مادۀ 25 – اكثريت ضروري آراء مجامع عمومي عادي

 در مجمع عمومي عادي ، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسۀ رسمي ، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر  رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند.

 

مادۀ 26- حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده و اخذ رأي

در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از 50 درصد سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء، حاضر در جلسۀ رسمي ، معتبر خواهد بود.

 

بخش پنجم : هيئت مديره

 

مادۀ 27 – تعداد اعضاي هيئت مديره

شركت بوسيلۀ هيئت مديره اي مركب از پنج نفر عضو اصلي اداره مي شود كه بوسيلۀ مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند و همۀ آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.

تبصرۀ1 :مجمع عمومي عادي مي تواند علاوه بر اعضاي اصلي نسبت به انتخاب دو عضو يا اعضاي علي البدل هيئت مديره بر اساس اولويت اقدام نمايد.

   تبصره2: حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندۀ وي بايد غير موظف و     داراي تحصيلات مالي (حسابداري ، اقتصاد ، مديريت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه مرتبط باشد.

 

مادۀ 28 – تكميل اعضاي هيئت مديره

در صورتي كه بنا به هر دليل عدۀ اعضاي هيئت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل تعيين نشده يا وجود نداشته باشد، هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.

تبصره : در صورتي كه اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره نماينده حقيقي خود را حداكثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفي ننمايند يا به هر دليلي اين پست به مدت يك ماه بلاتصدي بماند ، در حكم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيئت مديره مي باشد.

 

مادۀ 29 – استعفاي اعضاي هيئت مديره

در صورتي كه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد ، بايد حداقل 30 روز قبل موضوع را به هيئت مديره و بازرس اطلاع دهد.

 

مادۀ 30- غيبت در جلسات هيئت مديره

عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره یا نمايندۀ وي بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه ، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيئت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت بر عهده هيئت مديره است.

 

مادۀ 31 – مدت ماموريت مديران

مدت مأموريت مديران دو سال است. مأموريت آنها تا وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند. تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و اعضاء علي البدل براي دوره هاي بعد بلامانع است.

 

مادۀ 32 – سهام وثيقه

هر يك از مديران بايد حداقل تعداد 1000 سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است ، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

 

مادۀ 33- رييس ، نايب رييس و منشي هيئت مديره

هيئت مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي و يا عادي به طور فوق العاده كه هيئت مديره را انتخاب كرده است تشكيل خواهد شد ، از بين اعضاي خود ، يك رييس و يك نايب رييس كه بايد شخص حقيقی باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. در صورت غيبت رييس و نايب رييس ، اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. هيئت مديره از بين خود يا خارج از خود ، يك نفر را به عنوان منشي براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد.

 

مادۀ 34- تشكيل جلسات هيئت مديره

ترتيب برگزاري جلست هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين مي شود. هيئت مديره در مواقع مقتضي كه فاصلۀ آنها از يك ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضاء هيئت مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مدير عامل تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسۀ هيئت مديره فاصلۀ متعارفي رعايت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هيئت مدیره ، تاریخ جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

 

مادۀ 35 – حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسۀ هيئت مديره

جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

 

مادۀ 36 – صورت جلسات هيئت مديره

براي هريك از جلسات هيئت مديره ، بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي كليۀ مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد بايد در زير صورت جلسه قيد شود.

 

مادۀ 37- اختيارات هيئت مديره

هيئت مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ تصميم دربارۀ آنها در صلاحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيارات نامحدود است، از قبيل :

-         نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام ، كليه ادارات دولتي و غير دولتي ، موسسات عمومي ، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ،

-         تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مدير عامل،

-         اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحلال نمايندگي ها يا شعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران ،

-         تصويب ساختار سازماني ، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد ،

-         پيش بيني و تصويب بودجۀ سالانۀ شركت ، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك ها و مؤسسات قانوني ديگر

-         دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت ،

-         صدور ، ظهر نويسي، قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي ، انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير ، تبديل ، فسخ و يا اقالۀ آن در مورد اموال منقول و غير منقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و انجام كليۀ عمليات و معاملات مذكور در مادۀ 2 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليۀ ایقاعات ،

-         اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ كليۀ حقوق غير مادي يا معنوي از جمله هر گونه حق اختراع ، نام يا علائم تجاري و صنعتي ، كپي رايت ، سر قفلي و كليۀ امتيازات متصوره ،

-         به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرك ، وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها.

-         تحصيل تسهيلات از بانك ها و مؤسسات رسمي با رعايت مقررات اساسنامۀ حاضر،

-         رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غير منقول و فك رهن و لو كراراً ،

-         اقامۀ هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده ، در هر يك از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضايي يا ير قضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري ، از طرف شركت ؛ دفاع از شركت در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شركت چه كيفري و چه حقوقي در هريك از مراجع قضايي يا غير قضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليۀ اختيارات مورد نياز در دادرسي ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا ، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل ، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب ( با حق صلح يا بدون آن ) ؛ اجراي حكم نهايي قطعي داور ، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها ، تعيين مصدق و كارشناس انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها ،ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث ، قبول يا رد سوگند ، تأمين خواسته ف‌تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و امور مشابه ديگر ،

-         تنظيم صورت هاي مالي سالانه و گزارش فعاليت هيئت مديره و ارائۀ آن به بازرس و حسابرس ،

-         تنظيم صورت هاي مالي ميان دوره اي در مقاطع سه ماه و ارائۀ صورت هاي مالي 6 ماهه به حسابرس بازرس ،

-         دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسۀ آنها،

-         پيشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوختۀ قانوني ،

-         پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام ،

-         پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده

 

مادۀ 38 – پاداش اعضاء هيئت مديره

-         هر سال طبق تصميم مجمع عمومي ، ممكن است نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت در اختيار هيئت مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند.

 

-         مادۀ 39 – معاملات مديران با شركت

-         اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند ، نمي توانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

 

 

مادۀ 40 – اعطاي وام يا اعتبار به مديران

مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقي ، حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين گونه عمليات به خودي خود باطل است. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره، در جلسات هيئت مديره شركت مي كنند و همچنين شامل همسر و پدر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم مي گردد.

 

مادۀ 41 –رقابت مديران با شركت

مديران و مدير عامل نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت گردد ، مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تقويت منفعت.

 

مادۀ 42 – مدير عامل

هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقی را از بين اعضاء خود يا خارج از هيئت مديره را به عنوان مدير عامل شركت انتخاب نمايد و حدود اختيارات ، مدت تصدي ، حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين كند. هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات مشروحه در مادۀ 38 را به مديرعامل تفويض نمايد. مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه به او تفويض شده ، نمايندۀ شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد. در صورتي كه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد، دورۀ مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل شركت نمي تواند در عين حال رييس هيئت مديرۀ شركت باشد.

تبصره: نام ، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل، بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسۀ هيئت مديره به ادارۀ ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامۀ رسمي آگهي شود.

 

مادۀ 43- بلاتصدي بودن سمت مديريت عامل

در صورتي كه به دليل استعفا، بركناري ، فوت يا هر دليل ديگري ، سمت مدير عاملي شرکت بلاتصدي شود ، هيئت مديره بايد ظرف حداكثر يك ماه با رعايت مواد اساسنامه شخص ديگري را به اين سمت برگزيند. در صورتي كه انتخاب مدير عامل بيش از يك هفته طول بكشد ، هيئت مديره بايد تا انتخاب مدير عامل مطابق اين ماده ، يك نفر را به عنوان نماينده با دارا بودن كليۀ وظايف و مسئوليت هاي مدير عامل با تصريح حدود اختيارات انتخاب نمايد.

 

مادۀ 44 – صاحبان امضاي مجاز

كليۀ اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور شركت ، توسط اشخاصي كه هيئت مديره تعيين كند ، امضاء مي شود. اسامي اين اشخاص طي صورت جلسه اي به ادارۀ ثبت شركت ها جهت درج در روزنامۀ رسمي اعلام مي شود.

 

بخش ششم : بازرس

 
 

مادۀ 45- انتخاب بازرس

مجمع عمومي عادي در هر سال بايد از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ، يك بازرس اصلي و علي البدل را براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قوانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسنامۀ شركت ، براي مدت يكسال تعيين نمايد.

 

مادۀ 46 – وظايف بازرس

بازرس علاوه بر مسئوليت هاي قانوني ، وظايف و مسئوليت هاي زير را بر عهده دارد:

1-    اظهارنظر در خصوص صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،

2-    ارائۀ گزارش به مجمع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مديران،

 

مادۀ47- حق الزحمۀ بازرس

حق الزحمۀ بازرس توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد بازرس ، مديران ، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها حق ندارند وجه ، دارايي و امتيازات ديگري غير از آنچه به تصويب مجموع عمومي رسيده ، از شركت دريافت دارند يا در معاملات با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايند.

 

بخش هفتم : حساب هاي شركت

 

مادۀ 48 – سال مالي

سال مالي شركت از روز اول ماه فروردين هر سال آغاز مي شود و در روز 29 اسفند به پايان مي رسد.

 

مادۀ 49- حساب هاي سالانه

هيئت مديرۀ شركت بايد حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال مالي ، صورت هاي مالي شركت را به ضميمۀ گزارشي دربارۀ فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و به بازرس ارائه نمايد.

 

مادۀ 50- صورت هاي مالي

صورت هاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي ، بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي عادي تقديم گردد.

 

مادۀ 51- اندوختۀ قانوني و اختياري

وضع اندوختۀ قانوني از سودخالص شركت مطابق قانون تجارت انجام مي شود. به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ، ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذشته شود.

 

بخش هشتم : انحلال و تصفيه

 

مادۀ 52 – موارد اختياري انحلال شركت

مجمع عمومي فوق العادۀ شركت ، به پيشنهاد هيئت مديره مي تواند رأي به انحلال شركت بدهد. گزارش پيشنهادي هيئت مديره بايد شامل دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيئت مديره به استناد آن ، پيشنهاد انحلال شركت را ارئه نموده اند. اين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس شركت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصميم گيري در خصوص پيشنهاد هيئت مديره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان پذير نمي باشد . مجمع عمومي فوق العاده ، يا موضوع انحلال اختياري شركت ، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت.

 

مادۀ 53 – تصفيه

هرگاه شركت طبق مندرجات مادۀ فوق منحل گردد، تصفيۀ امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

 

بخش نهم : ساير موارد

 

مادۀ 54- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

كليۀ اركان شركت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشند.

 

مادۀ 55- موضوعات پيش بيني نشده

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است ، مشمول قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي بايران ، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود.

 

مادۀ 56 – مواد اساسنامه

اين اساسنامه ، مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره بوده و در تاريخ 10/05/89 به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است. هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه منوط به تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.