ثبت نام و واگذاری

ثبت نام حضوری :

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی
 • تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک  مورد نیاز
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • پرداخت 10،000 ریال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
 • اخذ فبض پرداخت وجه (90.000 ريال)
 • پرداخت وجه (ازطریق بانک ،  POS، ATM)
 • ارائه اصل  قبض پرداخت شده  به دفتر خدمات ارتباطی
 • دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی 
 • اشخاص حقوقی : معرفی نماینده شرکت ،اصل و تصویر کارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی


ثبت نام غیرحضوری:

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه متقاضی  به سایت همراه اول (WWW.MCI.IR) و انتخاب منوی ثبت نام سیم کارت اعتباری
 • ثبت  اطلاعات فردی  و پرداخت مبلغ ازطریق اینترنت (بااستفاده ازکارت عضو شتاب )، اخذ شماره سریال ثبت نام وکد فعالسازی  
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی شهرمحل واگذاری (درفرم ثبت نام غیر حضوری توسط متقاضی انتخاب گردیده و سیم کارت واگذار شده درآن شهرقابل تحویل خواهدبود) و  ارائه شماره سریال و کدفعالسازی ومدارک مورد نیاز( اصل و تصویرکارت ملی) 
 •  دریافت سیم کارت فعال  و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی

روش فعالسازی سیم کارت :

 • پس ازبرقراری اولین ارتباط ( تماس یاارسال پیام کوتاه ) سیم کارت فعال می گردد.

انواع دیگری ازسیم کارت

سیم کارت اعتباری که بصورت فروش ویژه دربازه زمانی خاص ارائه گردیده ، سیم کارت خانواده است .

 • مشخصات سیم کارت خانواده

  • دو سیم کارت اعتباری در یک  بسته  به همراه کدفعالسازی ، شماره تلفن همراه
  • قیمت زوج سیم کارت مذکور  200،000 ریال بوده وهرکدام دارای  40،000ریال اعتبار اولیه می باشند.
 • روشهای فروش 

  • حضوری
   • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی
   • پرداخت مبلغ   200،000 ریال  به دفترخدمات ارتباطی
   • ارائه اصل وتصویر کارت ملی
   • دریافت سیم کارت فعال  وبرگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی

 

  • غیرحضوری
   • مراجعه متقاضی به سایت همراه اول(WWW.MCI.IR)
   • انتخاب گزینه ثبت نام سیم کارت خانواده
   • ثبت اطلاعات فردی
   • مشاهده شماره های تلفن و انتخاب دوشماره موردنظر
   • پرداخت هزینه  ازطریق اینترنت (بااستفاده ازکارت عضوشتاب)
   • دریافت اطلاعات (شماره فیش ،کدفعالسازی ، شماره تلفن های انتخاب شده) 
   • مراجعه به یکی از دفاترخدمات ارتباطی
   • ارائه اطلاعات دریافتی ومدارک موردنیاز(اصل وتصویر کارت ملی )
   • دریافت سیم کارت فعال  و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی
 • روش ثبت سیم کارت خانواده :
  • پس از انجام تغییرنام دردفترخدمات ارتباطی و درج مشخصات ، ثبت می گردد.

فروش انبوه سیم کارت که دربرگه مشخصات نام شرکت ارتباطات سیار ذکرگردیده ومشترک باخریداین نوع سیم کارتها می بایست به جهت تغییرنام و دایری سیم کارت به یکی ازدفاتر خدمات ارتباطی مراجعه می نمود.

 

شماره های گلچین:

متقاضيان براي ثبت نام شماره های مورد نظر خود درصورتی که قبلاً واگذار نگردیده است، می توانند به سایت همراه اول (WWW.MCI.IR) مراجعه نمایند.

 

مشخصات سيم كارت
- قيمت سيم كارت 228000  ريال بوده و دارای 20000 ريال اعتبار اولیه می باشد.


روش فروش
 

غیرحضوری :
- مراجعه متقاضی به سایت همراه اول، خدمات مشترکین ، ثبت نام سیم کارت ، شماره گلچین

- انتخاب گزینه ثبت نام شماره های گلچین
- انتخاب شماره تلفن همراه (درصورت قابل واگذاربودن شماره انتخاب صورت می پذیرد و نام استان و شهر مربوطه براساس رنج سیم کارت انتخابی بوده و دایری تلفن همراه مذکور، صرفاً در شهر و استان انتخاب شده ، صورت می پذیرد)
- ثبت اطلاعات فردی
- پرداخت هزینه از طریق اینترنت ( با استفاده از کارت عضو شتاب)
- دریافت اطلاعات ( شماره فیش ،کد فعالسازی ، شماره سريال ثبت نام و شماره تلفن انتخاب شده )
- چاپ و نگهداری رسید
- مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی
- ارائه اطلاعات دریافتی و مدارک مورد نیاز ( اصل وتصویر کارت ملی )
- ثبت اطلاعات متقاضی و دایری تلفن همراه توسط دفاتر خدمات ارتباطی
- تکمیل فرم تحویل سیم کارت توسط مشترک
- دریافت سیم کارت فعال و رسید ممهور به مهر دفتر خدمات ارتباطی