با فعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه می تواند درحالات مختلف (جدول ذیل )شماره تلفن خودرا روی شماره تلفن دیگری منتقل نماید. این سرویس برای مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد لیکن درصورت تماس ، هزینه مکالمه ازتلفن همراه مربوطه به شماره انتقال یافته ، برای مشترک محاسبه می گردد و استفاده ازاین سرویس ، صرفا"نیازمند تنظیمات برروی گوشی می باشد.

 

 

 
انتقال مکالمه
   

انتقال تماس درهمه حالات (همیشه )
Divert always
انتقال تماس ، زمانیکه خط مشغول است
When busy
انتقال تماس ،هنگامیکه مشترک در دسترس نمی باشد

When not reachable

انتقال تماس ، زمانیکه مشترک پاسخگو نمی باشد
When no reply
کلیه انتقالها را حذف می نماید

Cancell all divert

 
کد میانبرجهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :
*11#Number**21*Send
کد میانبرجهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
*21*11#Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
#21*11#Send
کد میانبرجهت حذف سرویس :
##21*11#Send
 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

**004*Number#Send

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

# 67*Send

کد میانبرجهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

#  67 # Send
فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

(Sony Ericsson)Setting calls→ divert calls→ Voicecalls→انتخاب حالت → Activate → Number →ok

(Samsung)Setting→Application→Call→Voice calls→Call diver ting→انتخاب حالت→ Activate       Number→ok