بافعالسازی این سرویس سیستم درحالات مختلف (جدول ذیل )، پیام صوتی تماس گیرنده (مخاطب ) را ذخیره نموده و برای دارنده سرویس ، پیامی درقالب متن یا صوت ارسال می نماید. براین اساس مشترکین تلفن همراه می توانند با برقراری تماس با شماره 09912 پیامهای دریافتی ذخیره شده را شنیده و آنها را مدیریت (ذخیره ،حذف ، .....) نمایند.

فعالسازی سرویس :

   مشترکین  به دفاترخدمات  ارتباطی  مراجعه ونسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی ، آخرین قبض پرداختی ) و اعمال تنظیمات (مطابق جدول ) بر روی گوشی اقدام می نمایند.

دریافت پیام صوتی ازمخاطب برای دارنده سرویس ،هزینه ای نداشته لیکن شنیدن پیام دارای هزینه معادل هزینه تماس شهری خواهد بود.

بررسی فعال بودن سرویس با شماره گیری 09912 صورت می پذیرد.

-   درصورت فعال بودن سرویس ، پیام ذیل پخش می گردد :

"در حال حاضرپیام جدیدی برای شماره ارسال نگردیده است "

-   درصورت غیرفعال بودن سرویس ، پیام ذیل شنیده میشود :

"صندوق صوتی موردنظرشما موجود نیست ."
 
 
فعالسازی سرویس
   
درهمه حالات (همیشه )
Always
زمانیکه خط مشغول است

When Busy

هنگامیکه مشترک دردسترس نمی باشد

When not reachable

زمانیکه مشترک پاسخگونمی باشد

When no reply

 
کد میانبرجهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :
**21*Number*11#Send
کد میانبرجهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
*21*11#Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:

#21*11#Send

کد میانبرجهت حذف سرویس :
##21*11#Send

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

**004*Number#Send

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

# 67*Send

کد میانبرجهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

 #  67 # Send

فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

(Sony Ericsson):Settingcalls→divert calls→Voicecalls→انتخاب حالت → Activate → Number →ok

(Samsung):Setting→Application Setting→call→Voice calls→Call diverting→انتخاب حالت →Activate→Number→ok