با فعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه می تواند در حالات مختلف (جدول ذیل )شماره تلفن خود را روی شماره تلفن دیگری منتقل نماید. این سرویس برای مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد لیکن درصورت تماس ، هزینه مکالمه از تلفن همراه مربوطه به شماره انتقال یافته ، برای مشترک محاسبه می گردد و استفاده از این سرویس ، صرفاً نیازمند تنظیمات بر روی گوشی می باشد.

 

 
انتقال مکالمه
   

انتقال تماس درهمه حالات (همیشه )

Divert always

انتقال تماس ، زمانیکه خط مشغول است

When busy

انتقال تماس ،هنگامیکه مشترک در دسترس نمی باشد

When not reachable

انتقال تماس ، زمانیکه مشترک پاسخگو نمی باشد

When no reply

کلیه انتقالها را حذف می نماید

Cancell all divert
 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :    Send  #   11* Number*  21 **

کد میانبر جهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:Send  # 11 *21*

کد میانبر جهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات: Send  # 11*21 #

کد میانبر جهت حذف سرویس :Send  #11*21# #

 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :                               Send #Number*004**

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :Send    # 67**

کد میانبر جهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه : Send  # 67 #

 
 
 
 
 

فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

 (Sony Ericsson)Setting calls divert callsVoicecallsانتخاب حالت Activate                                Number ok

 (Samsung)Setting→Application→Call→Voice calls→Call diver ting→انتخاب حالت→ Activate→           Numberok