برندگان قرعه کشی 1000 گوشی هوشمند نسل ۴.۵

دریافت PDF برندگان قرعه کشی 1000 گوشی هوشمند

لیست برندگان قرعه کشی 1000 گوشی هوشمند
نام نام خانوادگي نام پدر شماره شناسنامه نام استان شماره تلفن

توجه: اسامی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی افراد مرتب شده است. "مشترکینی که اسامی آنها به عنوان برنده ذکر گردیده منتظر تماس کارشناسان همراه اول برای هماهنگی نحوه دریافت جایزه خود باشند."