ناوش

نمایش محتوای وبی

آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره5/88 س

 

آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره5/88 س


شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات نگهداري و پشتيباني فني تجهيزات سايت مركزي صورتحساب و خدمات مشتركين (غير Main Frame) به همراه تامين قطعات مورد نياز خود را طبق شرح وظايف و مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه بصورت 100% ريالي از شركتهاي داخلي داراي رتبه هاي 1، 2، 3 و 4 شوراي عالي انفورماتيك در رشته توليد و ارائه رايانه هاي غير Main Frame و با رعايت قانون استفاده از حداكثر توان داخلي (مصوب سال 1375) خريداري نمايد. داوطلبان شركت درمناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ 000ر150 ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) به حساب سيبا شماره 2174769006006 نزد بانك ملي ايران شعبه پرديس در وجه شركت ارتباطات سيار ايران و با در دست داشتن معرفي نامه در ساعت اداري از تاريخ نشر آگهي لغايت روز يكشنبه مورخ 8/9/88 (اتمام مهلت فروش اسناد) به واحد فروش اسناد اداره كل تداركاتي شركت واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه ، طبقه هفتم، واحد 6 اداره امور عمومي اداره كل تداركاتي مراجعه و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و در جلسه اي كه بعنوان Bidder Conference رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 14/9/88 در محل اداره كل رايانه و محاسبات اين شركت واقع در طبقه دوم برج همراه تشكيل مي گردد، حضور يابند و متعاقب آن پيشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده الف، ب و ج حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 24/9/88 به نشاني ياد شده بالا (طبقه هفتم واحد 6) تسليم و رسيد دريافت نمايند.
ضمناً ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 000ر000ر250 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال) بوده و جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ایرانتاریخ : چهارشنبه 27 آبان 1388