استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 --- 4101401000 حمید ستارزاده تبریز 33251044 041 خیابان امام خمینی چهارراه آبرسانی جنب مرکزتلفن شهید رجائی

راهبر