برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی

برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی

اسامی برندگان فروردین ماه طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 عباس رحمانی آراللوی بزرگ 091470***38 اردبیل ملک علی 1450098649
2 احسان افضلی 091971***19 تهران قدرت 4081
3 فرزاد عبدی 091454***37 آذربایجان غربی عثمان 2740278616
4 علی حیدری اونبر بیگلو 091474***94 اردبیل بالا آقا 5470
5 سکینه خرقانی 091240***73 تهران علی 906
اسامی برندگان اسفند ماه طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 مژگان خیری زاده خانقاه 091477***61 آذربایجان شرقی محمد 1690083141
2 محمد مرادی فرد 091597***31 خراسان شمالی غلامحسن 5
3 محسن حمزه لو 091239***52 تهران مهدی 1160
4 مرتضی مظاهری بودانی 091391***69 اصفهان حسین 74
5 محمدرضا انصاری 091283***56 تهران جعفر 1515
اسامی برندگان بهمن ماه طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 مظفر خسروی 16***091886 مرکزی دلاور 606
2 رضا نورزاده 94***091191 مازندران نقی 981
3 اعظم السادات شفیعی مطهر 72***091327 اصفهان عباس 44559
4 بتول باقریان 44***091258 قزوین محمد حسن 73375
5 واحد فقه رسولی 92***091479 آذربایجان غربی رحمن 918
اسامی برندگان دی ماه طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 محمد هاشم کوهی 091721***26 فارس کاظم 4861
2 زهره محبی پور 091695***03 خوزستان لطیف 211
3 مصطفی همتی 091838***09 کردستان محمدرضا 2401
4 روح الله میرزائی شادکام 091305***89 یزد اکبر 8156
5 یدالله کرم 091084***65 کرج و توابع شمس الله 3038

اسامی برندگان آذر ماه طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 مهدی رضا زاده 091111***71 مازندران یحیی 14
2 حمیرا میرزائی 091224***92 تهران حسین 153
3 محمد رضا فرج 091596***08 خراسان رضوی عزیزاله 1328
4 مهین گنجوری 091217***52 تهران حسین 1719
5 مجید محمدی آیدنلو 091444***53 آذربایجان غربی معصومعلی 3

اسامی برندگان آبان ماه طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 نسرین اصلی 091275***17 مرکزی محمد 327
2 ژیلا پورنیا 091037***94 اصفهان علی 125
3 محمد دهقانی 091665***60 خوزستان ماشاءالله 246
4 علی پورحسین اصلی حسنعلی ده 091246***80 البرز حسین 16
5 علی رضا قادری 091630***68 خوزستان جواد 26787

اسامی برندگان مهرماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ احسان الله غلام جیلانی 91958***70 البرز غلام جیلانی 5330405
۲ وحید اناری 91275***49 قم علی اکبر   2200
۳ حسن قاآنی ملکی 91417***10 آذربایجان شرقی سیفعلی 282
۴ عزیز خدایاری 91043***41 اردبیل بخشعلی 120
۵ معصومه اسداللهی ملت بانی 91426***15 آذربایجان غربی مجید 83495

اسامی برندگان مهرماه طرح جایزه بزرگ همراهی

احسان الله
غلام جیلانی
91958***70
البرز
غلام
5330405
وحید
اناری
91275***49
قم
علی اکبر
2200
حسن
قاآنی ملکی
91417***10
آذربایجان شرقی
سیفعلی
282
عزیز
خدایاری
91043***41
اردبیل
بخشعلی
120
معصومه
اسداللهی ملت بانی
91426***15
آذربایجان غربی
مجید
83495

اسامی برندگان شهریور ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ ام البنین رمضانی ۹۱۵***۴۹۴۰ خراسان رضوی حسین علی ۲۵۷۸
۲ عباس جلال زهی ۹۱۵***۷۷۶۰ سیستان و بلوچستان علی ۱۲۶۹
۳ زهره کمال پور ۹۱۳***۴۷۲۷ اصفهان رضا ۶۹۱۳
۴ هلنا باتمانقلیچ ۹۱۲***۷۳۲۳ تهران عبدالحسین ۱۲۵۷۸
۵ محرم بانو آخرتی گیلاوندانی ۹۱۱***۶۱۷۷ گیلان احمد ۱۷۷۵

اسامی برندگان شهریور ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ام البنین
رمضانی
۹۱۵***۴۹۴۰
خراسان رضوی
حسین علی
۲۵۷۸
عباس
جلال زهی
۹۱۵***۷۷۶۰
سیستان و بلوچستان
علی
۱۲۶۹
زهره
کمال پور
۹۱۳***۴۷۲۷
اصفهان
رضا
۶۹۱۳
هلنا
باتمانقلیچ
۹۱۲***۷۳۲۳
تهران
عبدالحسین
۱۲۵۷۸
محرم بانو
آخرتی گیلاوندانی
۹۱۱***۶۱۷۷
گیلان
احمد
۱۷۷۵

اسامی برندگان مرداد ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ فاطمه اسدی ۹۱۹***۴۸۲۹ زنجان عبداله ۷۸۴
۲ جهاندار احمدیان ۹۱۴***۷۰۰۲ آذربایجان شرقی جهانگیر ۳۷
۳ شمسی میرزائی موسی آبادی ۹۱۳***۹۵۵۱ کرمان حسن ۲۹۰
۴ سیده ژیلا مردانی ۹۱۸***۸۹۳۸ کردستان سیدمحمدصادق ۱۶
۵ انیسه علی نیا ۹۱۱***۸۹۹۰ گیلان حسن ۹۴۱

اسامی برندگان مرداد ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

فاطمه
اسدی
۹۱۹***۴۸۲۹
زنجان
عبداله
۷۸۴
جهاندار
احمدیان
۹۱۴***۷۰۰۲
آذربایجان شرقی
جهانگیر
۳۷
شمسی
میرزائی موسی آبادی
۹۱۳***۹۵۵۱
کرمان
حسن
۲۹۰
سیده ژیلا
مردانی
۹۱۸***۸۹۳۸
کردستان
سیدمحمدصادق
۱۶
انیسه
علی نیا
۹۱۱***۸۹۹۰
گیلان
حسن
۹۴۱

اسامی برندگان تیرماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ محمد پورمحمد جعفری اوورج ۰۹۱۳***۶۶۰۶ کرمان حسن ۸
۲ علیرضا محمدی ۰۹۱۳***۴۳۶۷ اصفهان حسن ۴۷
۳ علی صالحیان ۰۹۱۹***۱۳۵۳ تهران سعید ۰۰۱۸۳۴۶۷۶۶
۴ بهمن احمدی بنی ۰۹۱۶***۰۰۵۰ اصفهان ولی الله ۱۶۷۶
۵ هادی بگلری ۰۹۱۸***۹۷۲۸ کردستان علی ۱۳۹۷

اسامی برندگان تیرماه طرح جایزه بزرگ همراهی

محمد
پورمحمد جعفری اوورج
۰۹۱۳***۶۶۰۶
کرمان
حسن
۸
علیرضا
محمدی
۰۹۱۳***۴۳۶۷
اصفهان
حسن
۴۷
علی
صالحیان
۰۹۱۹***۱۳۵۳
تهران
سعید
۰۰۱۸۳۴۶۷۶۶
بهمن
احمدی بنی
۰۹۱۶***۰۰۵۰
اصفهان
ولی الله
۱۶۷۶
هادی
بگلری
۰۹۱۸***۹۷۲۸
کردستان
علی
۱۳۹۷

راهبر