تغيير آدرس

 
حضوری :مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.
 
 شرایط در یافت خدمت و مدارک مورد نیاز :
- حضور مالک تلفن همراه

- تکمیل و امضای فرم در خواست

- ارائه اصل و تصویر کارت ملی

- ارائه اصل قبض پرداختي دوره آخر