نمودار سازمانی


معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت :

  • مدیر عامل : دکتر مهدی اخوان بهابادی
  • رئیس هیئت مدیره : دکتر علی بقایی
  • نایب رئیس هیئت مدیره : مهندس محمود کمانی
  • عضو هیئت مدیره : دکتر محمد سعید سرافراز
  • عضو هیئت مدیره : مهندس بابک تراکمه
  • عضو هیئت مدیره : مهندس مهدی غیناقی