ريز مكالمات

 مشترکین تلفن های همراه دایمی می توانند به منظور دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه خود به یکی از مراکزتلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها و نمایندگی های همراه اول) مراجعه نمایند.
 
شرایط دریافت خدمت ومدارک مورد نیاز:

-         حضورمشترک تلفن همراه یا وکیل قانونی با وکالتنامه مورد قبول

-         تکمیل و امضای فرم درخواست

-         کارت شناسایی معتبر ( گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی )

-         ارائه اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی

یادآوری:

-  اشخاص دارای وکالتنامه های اعم از وکالت جامع ، وکالت فروش ، وکالت کاری ،....تنها درصورتی که صراحتا"اخذ ریزمکالمات تلفن همراه (باشماره تلفن ) درآن قیدشده باشد، می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت ریزمکالمات تلفن همراه اقدام نمایند.

-  صرفا" ریزمکالمات 3 دوره آخر صورتحساب قابل ارائه به مشترکین  می باشد.

-  درصورت نقل وانتقال ، ارائه ریزمکالمات به مالک جدید صرفا" ازتاریخ تنظیم سند امکانپذیر می باشد.

-  درصورتیکه مالک قدیم تلفن همراه درخواست دریافت ریزمکالمات دوره مربوط به مالکیت خودراداشته باشد به علت درج هزینه ریزمکالمات در صورتحساب مالک جدید ، حضورمالک جدید نیزالزامی است .

-  ریزمکالمات ورودی (شماره تماس گیرنده ) تنها ازطریق مراجع قضایی قابل ارائه می باشد.

-  هزینه مکالمات رومینگ (باتوجه به قرارداد منعقده با اپراتور مربوطه ) برحسب دقیقه محاسبه می گردد.

-  درصورت ارسال پیامک درخارج ازکشورشماره (009891100500) به عنوان شماره مخاطب در ریزمکالمات مشترک درج می گردد.

-  درصورت استفاده ازسرویس انتقال مکالمه (Divert ) شماره تلفن همراه مربوطه وهزینه مکالمه در ریزمکالمه انتقال دهنده درج می گردد.

-  درصورت اخذ ریزمکالمات پیامک اطلاع رسانی برای مالک ارسال خواهد شد.