تغيير آدرس

مشترکین تلفن همراه می توانند برای تغییر آدرس به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی  مراجعه نمایند.

 حضوری :مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.
 
شرایط و مدارک مورد نیاز :
  • حضور مشترک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم در خواست
  • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
  • هزینه تغییرآدرس ازاعتبارمشترک کسرمی گردد.