اصلاح آدرس

1.حضوری

مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.

شرایط اصلاح آدرس:

1 .  در آدرس جدیدمشترک، فقط نام یک خیابان و یا کوچه اضافه شده و پلاک وکدپستی ایشان تغییرنکرده باشد.

2 .  در آدرس جدید مشترک، فقط پلاک تغییرکرده و کد پستی مشترک با استعلام از تلفن 140 تغییرنکرده باشد .

3 .  در آدرس جدید مشترک هیچگونه تغییری درآدرس و پلاک مشترک وجود نداشته و فقط کدپستی نیازبه اصلاح داشته باشد.