قطع و وصل به تقاضاي مشترك

 •  قطع تقاضای مشترک :

مشترکین تلفن همراه اعتباری که سیم کارت  و  برگه مشخصات تلفن همراه  خود را  به دیگری واگذار نموده ، لکن درخصوص انجام مراحل تغییرنام اقدام ننموده اند ، می توانند به جهت ملزم نمودن استفاده کننده برای تغییرنام به یکی از مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (درسایراستانها) مراجعه نموده و با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به قطع تقاضای مشترک اقدام نمایند.


شرایط و مدارک موردنیاز:

  • حضورمالک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم درخواست
  • ارائه اصل وتصویر کارت شاناسایی معتبر ( گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی )
 • وصل به تقاضای مشترک :

استفاده کننده تلفن همراه اعتباری به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و پس ازتنظیم و تکمیل سندنقل و انتقال ، دفتر نسبت به وصل تقاضای مشترک و انجام مراحل تغییرنام اقدام می نماید.


شرایط و مدارک موردنیاز:

  • حضوراستفاده کننده
  • تنظیم و تکمیل سند نقل وانتقال
  • کارت شناسایی معتبر (گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی)
  • هزینه نقل وانتقال و وصل تقاضای مشترک از اعتبار کسرمی گردد.