بسته های اینترنت نوترینو

بسته های اینترنت همراه اول با زمان ها و حجم های متنوع، جهت پاسخ گویی به طیف گسترده مشترکین طراحی شده است. شما می توانید با فعالسازی بسته مناسب خود، علاوه بر مدیریت هزینه ، از شبکه پرسرعت اینترنت همراه اول بهره مند شوید.

 • 60 مگابایت one-day
  prepaid
  1,600
  *100*3154#
 • 150 مگابایت one-day
  prepaid
  2,700
  *100*3153#
 • 250 مگابایت one-day
  postpaid-prepaid
  3,600
  *100*314#
 • 500 مگابایت one-day
  postpaid-prepaid
  4,900
  *100*313#
 • 750 مگابایت one-day
  postpaid-prepaid
  5,900
  *100*312#
 • 1 گیگابایت one-day
  postpaid-prepaid
  6,400
  *100*311#
 • 2 گیگابایت one-day
  postpaid-prepaid
  8,400
  *100*3152#
 • 3 گیگابایت one-day
  postpaid-prepaid
  9,900
  *100*3151#
 • 200 مگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  4,400
  *100*3255#
 • 300 مگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  5,500
  *100*3254#
 • 500 مگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  7,000
  *100*324#
 • 750 مگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  8,300
  *100*323#
 • 1.5 گیگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  10,900
  *100*322#
 • 2.5 گیگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  13,000
  *100*321#
 • 3 گیگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  14,000
  *100*3253#
 • 4 گیگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  16,000
  *100*3252#
 • 6 گیگابایت seven-days
  postpaid-prepaid
  19,500
  *100*3251#
 • 1 گیگابایت thirty-days + (100 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  10,400
  *100*253#
 • 2 گیگابایت thirty-days + (200 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  13,900
  *100*24#
 • 4 گیگابایت thirty-days + (400 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  18,400
  *100*23#
 • 5 گیگابایت thirty-days + (500 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  20,400
  *100*252#
 • 7 گیگابایت thirty-days + (700 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  24,400
  *100*22#
 • 10 گیگابایت thirty-days + (1 گیگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  29,400
  *100*21#
 • 15 گیگابایت thirty-days + (1.5 گیگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  postpaid-prepaid
  36,900
  *100*251#
 • 9 گیگابایت two-months
  postpaid-prepaid
  34,000
  *100*411#
 • 12 گیگابایت two-months
  postpaid-prepaid
  40,000
  *100*412#
 • 18 گیگابایت two-months
  postpaid-prepaid
  54,000
  *100*413#
 • 8 گیگابایت three-months
  postpaid-prepaid
  32,000
  *100*421#
 • 10 گیگابایت three-months
  postpaid-prepaid
  35,000
  *100*422#
 • 16 گیگابایت three-months
  postpaid-prepaid
  44,000
  *100*423#
 • 25 گیگابایت three-months
  postpaid-prepaid
  64,000
  *100*424#
 • 35 گیگابایت three-months
  postpaid-prepaid
  79,000
  *100*425#
 • 10 گیگابایت fourth-months
  postpaid-prepaid
  42,000
  *100*431#
 • 15 گیگابایت fourth-months
  postpaid-prepaid
  54,000
  *100*432#
 • 25 گیگابایت fourth-months
  postpaid-prepaid
  78,000
  *100*433#
 • 20 گیگابایت six-months
  postpaid-prepaid
  59,000
  *100*441#
 • 35 گیگابایت six-months
  postpaid-prepaid
  99,000
  *100*442#
 • 50 گیگابایت six-months
  postpaid-prepaid
  119,000
  *100*443#
 • 30 گیگابایت one-year
  postpaid-prepaid
  89,000
  *100*451#
 • 45 گیگابایت one-year
  postpaid-prepaid
  112,000
  *100*452#
 • 70 گیگابایت one-year
  postpaid-prepaid
  159,000
  *100*453#
 • 2 تا 7 بامداد one-day Unlimited fair-use-policy: 20 گیگابایت
  postpaid-prepaid
  1,900
  *100*33211#
 • 1 بامداد تا 11 صبح one-day Unlimited fair-use-policy: 50 گیگابایت
  postpaid-prepaid
  3,900
  *100*33212#
 • 2 تا 7 بامداد seven-days Unlimited fair-use-policy: 60 گیگابایت
  postpaid-prepaid
  4,900
  *100*33221#
 • 1 بامداد تا 11 صبح seven-days Unlimited fair-use-policy: 150 گیگابایت
  postpaid-prepaid
  8,900
  *100*33222#
 • 2 تا 7 بامداد thirty-days Unlimited fair-use-policy: 180 گیگابایت
  postpaid-prepaid
  9,900
  *100*33231#
 • 1 بامداد تا 11 صبح thirty-days Unlimited fair-use-policy: 450 گیگابایت
  postpaid-prepaid
  19,900
  *100*33232#
 • 3 گیگابایت seven-days صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  postpaid-prepaid
  4,000
  *100*33121#
 • 5 گیگابایت seven-days صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  postpaid-prepaid
  5,000
  *100*33122#
 • 8 گیگابایت thirty-days صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  postpaid-prepaid
  8,000
  *100*33123#
 • 12 گیگابایت thirty-days صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  postpaid-prepaid
  10,000
  *100*33124#
 • 1 گیگابایت one-day شبانت: 2 تا 7 صبح
  postpaid-prepaid
  900
  *100*33111#
 • 6 گیگابایت seven-days شبانت: 2 تا 7 صبح
  postpaid-prepaid
  2,900
  *100*33112#
 • 12 گیگابایت thirty-days شبانت: 2 تا 7 صبح
  postpaid-prepaid
  5,900
  *100*33113#

  ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

  هر كسى بسته ى خودشو داره!