ثبت نام و واگذاری

ثبت نام حضوری :

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی
 • تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک  مورد نیاز
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • پرداخت 10،000 ریال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
 • اخذ فبض پرداخت وجه (90.000 ريال)
 • پرداخت وجه (ازطریق بانک ،  POS، ATM)
 • ارائه اصل  قبض پرداخت شده  به دفتر خدمات ارتباطی
 • دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی 
 • اشخاص حقوقی : معرفی نماینده شرکت ،اصل و تصویر کارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی


ثبت نام غیرحضوری:

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه متقاضی  به سایت ثبت نام سیم کارت پرتال همراه اول و انتخاب منوی ثبت نام سیم کارت اعتباری
 • ثبت اطلاعات فردی  و پرداخت مبلغ از طریق اینترنت (با استفاده از کارت عضو شتاب )، اخذ شماره سریال ثبت نام و کد فعالسازی
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی یا فروشگاه های همراه اول,  ارائه شماره ثبت نام شده , کدفعالسازی و مدارک مورد نیاز(اصل و تصویرکارت ملی)
 • دریافت سیم کارت فعال

روش فعالسازی سیم کارت :

 • پس ازبرقراری اولین ارتباط ( تماس یاارسال پیام کوتاه ) سیم کارت فعال می گردد.

انواع دیگری ازسیم کارت

سیم کارت اعتباری که بصورت فروش ویژه دربازه زمانی خاص ارائه گردیده ، سیم کارت خانواده است .

 • مشخصات سیم کارت خانواده

  • دو سیم کارت اعتباری در یک  بسته  به همراه کدفعالسازی ، شماره تلفن همراه
  • قیمت زوج سیم کارت مذکور  200،000 ریال بوده وهرکدام دارای  40،000ریال اعتبار اولیه می باشند.
 • روشهای فروش 

  • حضوری
   • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی
   • پرداخت مبلغ   200،000 ریال  به دفترخدمات ارتباطی
   • ارائه اصل وتصویر کارت ملی
   • دریافت سیم کارت فعال  وبرگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی