منشور همراهی


به نام خدایی که همراهی رسم اوست


منشور همراهی

ارتباط یکی از نیازهای اساسی بشر و مقوم شکل گیری اجتماع انسانی است و حوزه ICT پیشران توسعه انسان در این بعد از نیازهای در جهان امروز است. همراه اول به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران این عرصه، ماموریت خود را تحقق رویای دیجیتال می داند و با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف توانمند سازی اکوسیستم دیجیتال تلاش می کند نقش خود را در توسعه روزافزون ایران اسلامی به خوبی شناخته و مسئولانه ایفا کند. ما بر این نکته واقفیم که تحقق این ماموریت، دستیابی به این چشم انداز و ایفای این نقش، بدون شناسایی ارزش های الهام بخشی که هدایتگر ما در این مسیر باشد و بدون پایبندی به اصول اخلاقی روشن در جهت مراعات حقوق ذی نفعان گوناگون مان امکان پذیر نخواهد بود.

لذا ارزش هایمان را در قالب سه مفهوم حامی، چابک و توانمندساز شناسایی و مصادیق هریک از این ارزش ها را در قالب ده کد ارزش محور صورت زیر تصریح کرده ایم:

 • حامی یعنی مسئولیت پذیر: در قبال تمام ذي نفعان (مشتریان، مردم، شرکا و جامعه) مسئولیت پذیر هستیم.
 • حامی یعنی پاسخگو: نسبت به تمام تعهدات، پروژه ها و افراد مرتبط با خود پاسخگو هستیم.
 • حامی یعنی مشارکتی: چارچوب ذهنی مشارکتی داشته و به دنبال نتایج برنده برنده براي تمام ذي نفعان هستیم.
 • چابک یعنی انعطاف پذیر: براي انطباق با تغییرات پیش بینی نشده منعطف و آماده هستیم.
 • چابک یعنی سریع: در تصمیم گیری هاي راهبردي و تاکتیکی سریع و به موقع عمل می کنیم.
 • چابک یعنی کارا: براي تحویل ابتدا تا انتهای خدمات خود کارآمد و اثربخش عمل می کنیم.
 • توانمندساز یعنی کارآفرین: براي آنکه فعالانه مسائل را حل کنیم تفکر کارآفرینانه ایجاد می کنیم.
 • توانمندساز یعنی پیشگام: در اتخاذ روش هاي جدید تفکر و اداره کسب وکار پیشرو هستیم.
 • توانمندساز یعنی آینده نگر: براي شناسایی و یافتن فرصت هاي نوظهور آینده نگر هستیم.
 • توانمندساز یعنی ریسک پذیر: ریسک پذیري متعادل داشته و از عدم قطعیت استقبال می کنیم.

همچنین با الهام گیری از آموزه های دینی خود به ویژه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و مبتنی بر اصول پذیرفته شده در دنیای کسب و کار، خود را ملزم می دانیم ضمن شناسایی ذی نفعان اخلاقی  که ما آنان را «همراهان» خود می دانیم  در دو سطح ذی نفعان فردی و ذی نفعان سازمانی و شناسایی موقعیت های اخلاقی پر تکرار مواجهه با این ذی نفعان، کدهای رفتاری متناسب با هر موقعیت  رفتاری را که ما به آن «رسم همراهی» می گوییم  بر اساس ارزش های سازمان تعریف کرده و تلاش می کنیم با مراعات آنها در رفتار روزانه و اقدامات تخصصی خود، به عنوان شرکتی اخلاق مدار سرآمد باشیم.

در حوزه ذی نفعان فردی ما همراه اولی ها:

 • در قبال خود: از سلامت جسم و روح خود مراقبت کرده، همواره شایستگی های فردی خود را توسعه داده و از اطلاعاتی که در اختیارمان است، محافظت می کنیم.
 • در قبال دیگری: تعارضات را به صورت منطقی مدیریت کرده، از فضاها و منابع عمومی سازمان منصفانه استفاده کرده و در جلسات حضوری اثربخش داریم.
 • در قبال تیم: مسئولیت پذیر و پاسخگو بوده، حافظ اعضا و ارزش های تیم بوده و فرهنگ و عملکرد تیم خود را به صورت مستمر ارتقا می دهیم.
 • در قبال سازمان: نماینده مناسبی برای هویت و برند سازمان بوده، منافع خود را همسو با منافع سازمان مدیریت کرده و با اشتراک دانش خود در سازمان سبب تقویت فرهنگ عملکرد محور می شویم.

و در حوزه ذی نفعان سازمانی گروه همراه اول:

 • در قبال همکاران: با تفویض اختیار سبب توانمند سازی همکاران سازمان شده، با جبران خدمات شفاف و منصفانه قدردان همکاران است و با ایجاد تعادل بین کار و زندگی همکاران، از ایشان حمایت می کند.
 • در قبال مشتریان: در طراحی و توسعه محصولات و خدمات به نیازها و نظرات مشتری اهمیت می دهد، اطلاعات مشتریان را حفظ کرده و از طریق کانال های ارتباطی خود با ارائه اطلاعات شفاف به آنها ارتباطی اثربخش با مشتریان دارد.
 • در قبال اکوسیستم کسب و کار: اصول اخلاقی رقابت سالم را رعایت می کند، اقدامات نوآورانه در اکوسیستم را حمایت می کند و با سهامداران و شرکا ارتباطی شفاف، منصفانه و قانونمند دارد.
 • در قبال جامعه: حمایت از حفظ محیط زیست، در راستای توانمندسازی شهروندان فعالیت کرده و تابع قوانین و مقررات حاکمیتی است.

ما تلاش می کنیم از طریق شناسایی سه ارزش الهام بخش خود و تعریف و جاری سازی کدهای رفتاری متناسب با آنها در سطح رفتارهای روزانه و سیاست های کسب و کاری خود، رضایت مشتریان مان را افزایش داده، درآمدی پایدار و پاک پدید  آوریم تا با عنایات الهی به عنوانی شرکتی اخلاق مدار با فرهنگی قوی و همراستا با استراتژی های سازمان سرآمد باشیم.

pdf-icon
منشور کد های رفتاری مشتریان
814 کیلوبایت