احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری

به منظور انجام عملیات ارتقای سیستم های خدمات مشترکین، از ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۹۴.11.05 لغایت ۸ صبح سه شنبه 94.11.06، احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری وجود دارد.