ارتقای اینترنت نسل سه استان کرمان

ارتقای اینترنت نسل سه استان کرمان

به منظور انجام عملیات ارتقا و بهینه سازی شبکه نسل سه استان کرمان، اینترنت نسل سه مشترکین استان، در بازه زمانی ۸ الی ۱۰ صبح روز یکشنبه 95/08/16 با قطعی های موردی مواجه می شود. توضیح این نکته ضروری است که در بازه زمانی مذکور مکالمه، پیامک، اینترنت نسل دو و سایر سرویس ها دایر است.

راهبر