اختلال در سرویس های موبایل چند استان

به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین، شرکت ارتباطات زیرساخت عملیات down time انجام می دهد که منجر به قطع کامل سرویس های موبایل در استان های بوشهر، گلستان، مرکزی، اصفهان، یزد و قم در تاریخ های زیر می شود:

بوشهر(بوشهر) در تاریخ 18 مهر از ساعت 01:00 تا 08:00
گلستان (گرگان) در تاریخ 17 مهر از ساعت 01:00 تا 08:00
بوشهر(بوشهر) در تاریخ 16 مهر از ساعت 01:00 تا 08:00
مرکزی(ساوه) در تاریخ 15 مهر از ساعت 02:00 تا 08:00
اصفهان(کاشان) در تاریخ 10 مهر از ساعت 02:00 تا 08:00
یزد(یزد) در تاریخ 9 مهر از ساعت 01:00 تا 08:00
قم(قم) در تاریخ 8 مهر از ساعت 01:00 تا 08:00