اطلاعات کدال و مالی شرکت

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مشاهده مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

حجم : 23 کیلوبایت

سود سهام 98 منتهی به 98/12/29

مشاهده سود سهام 98 منتهی به 98/12/29

حجم : 371 کیلوبایت

تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهي به 98/12/29

مشاهده تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهي به 98/12/29

حجم : 33 کیلوبایت

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 98/12/29

مشاهده آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 98/12/29

حجم : 26 کیلوبایت

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29

مشاهده خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29

حجم : 37 کیلوبایت

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه

مشاهده اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه

حجم : 27 کیلوبایت

مداراک و مستندات در خواست افزایش سرمایه

مشاهده مداراک و مستندات در خواست افزایش سرمایه

حجم : 46 کیلوبایت

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

مشاهده آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

حجم : 26 کیلوبایت

تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

مشاهده تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

حجم : 33 کیلوبایت

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 97/09/30 شرکت ارتباطات مبین نت (حسابرسی شده )

مشاهده صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 97/09/30

حجم : 85 کیلوبایت

گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماه منتهی به 1397/12/29

مشاهده گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماه منتهی به 1397/12/29

حجم : 29 کیلوبایت

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضا هیت مدیره

مشاهده معرفی یا تغییر در ترکیب اعضا هیت مدیره

حجم : 26 کیلوبایت

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

مشاهده مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

حجم : 40 کیلوبایت

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29

حجم : 143 کیلوبایت

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

مشاهده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

حجم : ۱۴.۸ مگابایت

اطلاعات و صورتهای مالیمیاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۴۳.۸ کیلوبایت

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۳.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه

حجم : ۴۱.۸ کیلوبایت

اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۲.۱۲.۲۹ (حسابرسی شده)

مشاهده صورت های مالی  ۱۲ ماهه

حجم : ۶۳.۳ کیلوبایت

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۲.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)

مشاهده صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۳۸.۴ کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی ۱۲ماهه منتهی به ۹۱.۱۲.۳۰( حسابرسی شده)

مشاهده صورت های مالی ۱۲ ماهه

حجم : ۷۲.۶ کیلوبایت

اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۶  ماهه منتهی به ۹۱.۰۶.۳۱ ( حسابرسی نشده)

مشاهده میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۵۴.۵ کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی ۱۲ماهه منتهی به ۹۰.۱۲.۲۹( حسابرسی شده)

مشاهده صورت های مالی ۱۲ ماهه

حجم : ۷۵.۴ کیلوبایت

اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۹۰.۰۹.۳۰ ( حسابرسی نشده)

مشاهده میاندوره ای ۹ ماهه

حجم : ۳۸.۳ کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۰.۰۶.۳۱ ( حسابرسی شده)

مشاهده میاندوره ای ۶ ماهه

حجم : ۶۳.۳کیلوبایت

 اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۰.۰۳.۳۱ ( حسابرسی نشده)

مشاهده میاندوره ای۳ ماهه

حجم : ۶۱.۳ کیلوبایت

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال/دوره مالی منتهی به  ۸۹.۱۲.۲۹  شرکت ارتباطات سيار

مشاهده تصمیمات مجمع عمومی عادی

حجم : ۵۰.۸ کیلوبایت

 اطلاعات و صورتهای مالـی میاندوره ای ۱۲ ماهه منتهی به۸۹.۱۲.۲۹  - حسابرسي شده

مشاهده میاندوره ای

حجم : ۵۹.۷ کیلوبایت