استان قم

استان قم
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72271050 2501401000 مسعود قنبردوست قم 37710774 025 خ باجک ( 19 دی ) بین 19 و 21
2 48524 2501403000 محمدمهدي خازني فرد قم 32942636 025 قم بلوار امین  بین خ 20 متری گلستان و خ صدوق  فروشگاه برند مخابرات
3 72271064 2501402000 جناب آقای هادي ورسه‌ قم 38820757 025 قم خ توحید ابتداي خ طفلان مسلم جنب مسجد طفلان حضرت مسلم

راهبر