همراه اول به جمع شرکت هاي تالار شيشه‌اي پيوست

هيات پذيرش با بررسي مستندات مربوط به شرکت ارتباطات سيارایران با پذيرش اين شرکت در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس به شرط تکميل افشاي اطلاعات در سامانه کدال موافقت کرد.

يكشنبه 29/ 11/ 1391 - اسماعيل درگاهي مديريت پذيرش شرکت بورس ضمن بيان اين مطلب افزود: هيات پذيرش با بررسي مستندات مربوط به شرکت ارتباطات سيارایران با پذيرش شرکت ياد شده در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران به شرط تکميل افشاي اطلاعات در سامانه کدال طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ناشران بورسي و نيز تامين درصد سهام شناور آزاد الزامي به ميزان حداقل تابلو بازار دوم معادل 10 درصد موافقت کرد.

وي با اشاره به اينكه جلسه امروز يک‌شنبه مورخ 29/11/1391 هيات پذيرش بورس اوراق‌بهادار مطرح شد يادآور شد در اين جلسه درخواست پذيرش دو شرکت سرمايه‌گذاري مس ‌سرچشمه و شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران و نيز درخواست انتقال شرکت ارتباطات سيار ايران(همراه اول) از بازار فرابورس به بازار بورس اوراق بهادار مطرح و بررسي شد.

درگاهي اظهار داشت: در ادامه اين جلسه هيات پذيرش با ورود شرکت سرمايه‌گذاري مس سرچشمه از طريق طرح درخواست مجدد پذيرش در بازار فرابورس ايران موافقت کرد.

وي ادامه داد: در مورد شرکت تهيه و توليد مواد معدني با توجه به ابهامات موجود در زمينه مالکيت معادن و نيز مباحث مربوط به معادن انتقال يافته از اين شرکت به ايميدرو، هيات پذيرش با ورود شرکت ياد شده به بورس اوراق بهادار تهران موافقت نکرد.

مديريت پذيرش بورس يادآور شد: در جلسه امروز هيات پذيرش گزارش بورس اوراق بهادار تهران در مورد حذف شش شرکت از فهرست نرخ‌هاي بورس اوراق بهادار نيز مطرح شد و حذف و انتقال آنها به بازار پايه فرابورس، مورد تاييد هيات پذيرش قرار گرفت. در اين مورد مقرر شد طي مکاتبه مديريت امور ناشران با شرکت‌هاي ياد شده، در فرصت زماني مشخصي که در نامه اطلاع داده مي‌شود از آنها توضيحات مربوطه اخذ و نسبت به حذف قطعي آنها اقدام شود.

راهبر