استان همدان

استان همدان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 71381021 8506401000 مهری کیانی نهاوند 33244978 081 هفده شهریور اول بلوار امام حسین
2 72381003 8505401000 مسعود روستایی ملایر 32251601 081 ملاير خ شهدا م زندیه ج بانک توسعه وتعاون
3 71381090 8507401000 وحیدرضا اسفندیاری اسدآباد 33123555 081 بلوار بهشتی پائین تر از مخابرات
4 71381031 8502401000 زهرا واحدی آراسته بهار 4509400 081 بهار  خ امام روبروی
 بانک ملی
5 72381028 8501402000 مریم واحدی فضا همدان 34222984 081 همدان  ابتدای حصار امام روبروی بانک ملت
6 72381083 8504401000 فاطمه زندی کبودرآهنگ 35228180 081 خ امام بالاتر از بانک سپه مرکزی
7 72381096 8501401000

مجتبی مصباحی

همدان 32516877 081 همدان آرامگاه بوعلی نبش بلوار مدنی جنب کتابفروشی شمس دفتر پیشخوان دولت بوعلی
8 71381026 8503401000 مهران ظاهری تويسركان 34943075 081 تويسرکان خ باهنر روبروي تالار معلم

راهبر