استان کرمانشاه

استان کرمانشاه
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72301197 8301401000 علی فزونی كرمانشاه 083 38387800 کرمانشاه میدان سپاه بلوار زن - جنبمخابرات مرکز بعثت
2 72301044 8301402000 کامرانمحمدی كرمانشاه 083 37218133 کرمانشاه 4راه جوانشیر 40متری مطهری غربی پ438
3 72301189 8301403000 مهدیتوسلی كرمانشاه 083 37282534 کرمانشاه- خ فردوسي سه راه برق خ دکتر فاطمي
4 72301015 8301500001 تورجسهرابی كرمانشاه 083 8237090 کرمانشاه بل ش بهشتی روبرو ی ک پست ش قندی
5 72301051 8304500001 عبدالکریمویسی جوانرود 083 46229972 جوانرود مرکز شهر اول بازارچه مرزی روبروی بانک سپه
6 72301237 8306401000 مسعودحسن زاده میل آغاردان هرسين 083 45120883 هرسین م ازادی خ فرمانداری سابق جنب اداره پست
7 72301179 8307401000 شیرزادخزائی صحنه 083 48327272 صحنه خ مولوی - روبروی بانک رفاه
8 72301187 8309401000 لیلافیروزآبادی تپه كنگاور 083 48222484 کنگاور میدان ایت الله عراقی بل انقلاب
9 72301164 8313401000 عبدالناصراحمدی روانسر 083 46528008 روانسر- خیابان اصلی نبش خ بهارروبروی بانک صادرات

راهبر