استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 44801 5301401000 تعاونی سیستم های نوین ارتباطی سپنتا -محمدصادق علمی بیرجند 32228427 056 بیرجند خ شهدا نبش شهدا 4

راهبر