استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 56505 5201401000 حمیدرضا شیدا بجنورد 32314490 058 خ امام خمینی غربی نرسیده به چهارراه شهرک شاهد
مقابل بانک صادرات پ 1170

راهبر