اسامی برندگان ۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی همراه اول

برندگان هفته 14

برندگان هفته 15

برندگان هفته 16

برندگان هفته 17

برندگان هفته 18

برندگان هفته 19

راهبر