فهرست مناطق تحت پوشش اینترنت نوترینو

مشترکین عزیز می توانند در شهرهای زیر از خدمات اینترنت نوترینو بهره مند شوند:

شهرهای تحت پوشش خدمات اینترنت نوترینو
استان مناطق تحت پوشش: شهر / دهستان / روستا وضعیت پوشش اینترنت
(3G/4G/4.5G)

نقشه مناطق تحت پوشش اینترنت نوترینو

هیجان انگیزترین اینترنت همراه ایران!

راهبر