بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ 2 دی ماه 96 ارائه می‌شود. لیست بسته ها به همراه قیمت و درگاه خرید در جدول زیر آمده است:

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار دائمی / اعتباری ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 1.6GB 7,600 تومان *100*1136*1#
دائمی/ اعتباری ندارد 2GB 8,900 تومان *100*1131#
دائمی/ اعتباری ندارد 2.5GB 9,900 تومان *100*1136*2#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 10,400 تومان *100*1132#
دائمی/ اعتباری ندارد 3.5GB 10,900 تومان *100*1136*3#
دائمی/ اعتباری ندارد 4GB 11,900 تومان *100*1133#
دائمی/ اعتباری ندارد 5GB 12,900 تومان *100*1134#
دائمی/ اعتباری ندارد 6GB 15,900 تومان *100*1135#
دائمی/ اعتباری ندارد 7GB 17,900 تومان *100*1136*41#
دائمی/ اعتباری ندارد 8GB 19,900 تومان *100*1136*42#
دائمی/ اعتباری ندارد 9GB 20,900 تومان *100*1136*43#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 21,900 تومان *100*1136*44#
دائمی/ اعتباری دارد 12GB 24,900 تومان *100*1136*451#
دائمی/ اعتباری دارد 13GB 26,400 تومان *100*1136*452#
دائمی/ اعتباری دارد 15GB 30,800 تومان *100*1136*453#
دائمی/ اعتباری دارد 17GB 33,900 تومان *100*1136*454#
دائمی/ اعتباری دارد 20GB 37,900 تومان *100*1136*4551#
دائمی/ اعتباری دارد 25GB 44,900 تومان *100*1136*4552#
دائمی/ اعتباری دارد 30GB 53,000 تومان *100*1136*4553#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 59,000 تومان *100*1136*4554#
دائمی/ اعتباری دارد 40GB 64,000 تومان *100*1136*4555*1#
دائمی/ اعتباری دارد 50GB 74,000 تومان *100*1136*4555*2#
دائمی/ اعتباری دارد 75GB 99,000 تومان *100*1136*4555*3#
سه ماهه دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 15,900 تومان *100*114*1#
دائمی/ اعتباری ندارد 5GB 18,900 تومان *100*114*2#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 30,900 تومان *100*114*3#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB+10GB
هدیه شبانه
34,000 تومان *100*114*53#
دائمی/ اعتباری دارد 15GB 37,000 تومان *100*114*4#
دائمی/ اعتباری دارد 20GB 49,000 تومان *100*114*51#
دائمی/ اعتباری دارد 30GB 59,000 تومان *100*114*52#
بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار : سی روزه
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 1.6GB
مبلغ قابل پرداخت 7,600 تومان
روش فعالسازی *100*1136*1#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 2GB
مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
روش فعالسازی *100*1131#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 2.5GB
مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*2#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 3GB
مبلغ قابل پرداخت 10,400 تومان
روش فعالسازی *100*1132#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 3.5GB
مبلغ قابل پرداخت 10,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*3#
6 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 4GB
مبلغ قابل پرداخت 11,900 تومان
روش فعالسازی *100*1133#
7 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 5GB
مبلغ قابل پرداخت 12,900 تومان
روش فعالسازی *100*1134#
8 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 6GB
مبلغ قابل پرداخت 15,900 تومان
روش فعالسازی *100*1135#
9 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 7GB
مبلغ قابل پرداخت 17,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*41#
10 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 8GB
مبلغ قابل پرداخت 19,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*42#
11 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 9GB
مبلغ قابل پرداخت 20,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*43#
12 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 10GB
مبلغ قابل پرداخت 21,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*44#
13 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 12GB
مبلغ قابل پرداخت 24,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*451#
14 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 13GB
مبلغ قابل پرداخت 26,400 تومان
روش فعالسازی *100*1136*452#
15 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 15GB
مبلغ قابل پرداخت 30,800 تومان
روش فعالسازی *100*1136*453#
16 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 17GB
مبلغ قابل پرداخت 33,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*454#
17 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 20GB
مبلغ قابل پرداخت 37,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4551#
18 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 25GB
مبلغ قابل پرداخت 44,900 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4552#
19 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 30GB
مبلغ قابل پرداخت 53,000 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4553#
20 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 35GB
مبلغ قابل پرداخت 59,000 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4554#
21 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 40GB
مبلغ قابل پرداخت 64,000 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4555*1#
22 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 50GB
مبلغ قابل پرداخت 74,000 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4555*2#
23 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 75GB
مبلغ قابل پرداخت 99,000 تومان
روش فعالسازی *100*1136*4555*3#
مدت اعتبار : سه ماهه
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 3GB
مبلغ قابل پرداخت 15,900 تومان
روش فعالسازی *100*114*1#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته 5GB
مبلغ قابل پرداخت 18,900 تومان
روش فعالسازی *100*114*2#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 10GB
مبلغ قابل پرداخت 30,900 تومان
روش فعاسازی *100*114*3#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 10GB+10GB
هدیه شبانه
مبلغ قابل پرداخت 34,000 تومان
روش فعالسازی *100*114*53#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 15GB
مبلغ قابل پرداخت 37,000 تومان
روش فعالسازی *100*114*4#
6 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 20GB
مبلغ قابل پرداخت 49,000 تومان
روش فعالسازی *100*114*51#
7 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته 30GB
مبلغ قابل پرداخت 59,000 تومان
روش فعالسازی *100*114*52#

این بسته ها صرفا مخصوص مشترکین جدید می باشد. منظور از مشترکین جدید مشترکینی می باشند که حداکثر 90 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها گذشته است.
سایر مشترکین قادر به خرید بسته ها نیستند.
مشترکین جدید می توانند در دوره مجاز (قبل از گذشتن 90 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها) به هر تعدادی از این بسته ها خریداری کنند.
این بسته ها قابل رزرو کردن هستند. در صورتی که مشترک در بازه مربوطه اقدام به رزرو یکی از بسته ها کند، پس از پایان 90 روز، امکان فعالسازی رزرو برای مشترک وجود خواهد داشت.
بسته ها دارای رزرو خودکار 2+4 گیگابایت هدیه شبانه با قیمت 13900 تومان می باشند که امکان لغو این بسته رزرو از طریق شماره گیری کد*100*8#جود دارد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

فعالسازی بسته :

درگاه *100*1#
درگاه *10*321#
پرتال و اپلیکیشن همراه من در قسمت خدمات من/ اینترنت نوترینو/ بسته نوترینو
درگاه پیامکی 10 و 8080

استعلام بسته :

استعلام بسته ها از طریق درگاه *100*0#می باشد.