بسته های اینترنت نوترینو

بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

بسته های آلفا+ بسته های پرسرعت نوترینو هستند. این بسته ها با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند، مکالمه های صوتی و یا ویدیویی در بستر اینترنت انجام می دهند، از برنامه های صوتی و تصویری اینترنتی استفاده می کنند و یا تمایل به داشتن اینترنت با سرعت بالا را دارند می توانند از بسته­ های آلفا+ استفاده کنند. بسته های آلفا+ تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف مختلف دارند. جزئیات بسته های آلفا+ در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)

مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته قیمت بدون احتساب مالیات روش فعالسازی خرید آنلاین
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح روزانه هدیه شبانه
یک روزه اعتباری ندارد 60MB 120MB 1,600 تومان *100*2151#
اعتباری ندارد 150MB 300MB 2,700 تومان *100*211#
دائمی/ اعتباری ندارد 250MB 500MB 3,600 تومان *100*2152#
دائمی/ اعتباری ندارد 500MB 1GB 4,900 تومان *100*212#
دائمی/ اعتباری ندارد 750MB 1,5GB 5,900 تومان *100*2153#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 2GB 6,400 تومان *100*213#
دائمی/ اعتباری ندارد 2GB 4GB 8,400 تومان *100*214#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 6GB 9,900 تومان *100*2154#
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 200MB 400MB 4,400 تومان *100*221#
دائمی/ اعتباری ندارد 300MB 600MB 5,500 تومان *100*2251#
دائمی/ اعتباری ندارد 500MB 1GB 7,000 تومان *100*222#
دائمی/ اعتباری ندارد 750MB 1,5GB 8,300 تومان *100*2252#
دائمی/ اعتباری ندارد 1,5GB 3GB 10,900 تومان *100*223#
دائمی/ اعتباری ندارد 2,5GB 5GB 13,000 تومان *100*224#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 6GB 14,000 تومان *100*2253#
دائمی/ اعتباری ندارد 4GB 8GB 16,000 تومان *100*2254#
دائمی/ اعتباری ندارد 6GB 12GB 19,500 تومان *100*2255#
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 500MB 1GB 7,900 تومان *100*2361#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 2GB 10,400 تومان *100*231#
دائمی/ اعتباری ندارد 2GB 4GB 13,900 تومان *100*232#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 6GB 16,400 تومان *100*2362#
دائمی/ اعتباری ندارد 4GB 8GB 18,400 تومان *100*233#
دائمی/ اعتباری ندارد 5GB 10GB 20,400 تومان *100*2363#
دائمی/ اعتباری ندارد 7GB 14GB 24,400 تومان *100*234#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 20GB 29,400 تومان *100*235#
دائمی/ اعتباری دارد 15GB 30GB 36,900 تومان *100*2364#
بسته های آلفا+ بلند مدت
سه ماهه دائمی/ اعتباری ندارد 8GB 0 32,000 تومان *100*241#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 0 35,000 تومان *100*242#
دائمی/ اعتباری دارد 16GB 0 44,000 تومان *100*243#
دائمی/ اعتباری دارد 25GB 0 64,000 تومان *100*244#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 0 79,000 تومان *100*245#
شش ماهه دائمی/ اعتباری دارد 20GB 0 59,000 تومان *100*251#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 0 99,000 تومان *100*252#
دائمی/ اعتباری دارد 50GB 0 119,000 تومان *100*253#
یکساله دائمی/ اعتباری دارد 30GB 0 89,000 تومان *100*261#
دائمی/ اعتباری دارد 45GB 0 112,000 تومان *100*262#
دائمی/ اعتباری دارد 70GB 0 159,000 تومان *100*263#
جدول 1- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)
یک روزه
1 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 60MB
هدیه شبانه 120MB
قیمت بدون احتساب مالیات 1,600 تومان
روش فعالسازی *100*2151#
خرید آنلاین
2 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 150MB
هدیه شبانه 300MB
قیمت بدون احتساب مالیات 2,700 تومان
روش فعالسازی *100*211#
خرید آنلاین
3 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 250MB
هدیه شبانه 500MB
قیمت بدون احتساب مالیات 3,600 تومان
روش فعالسازی *100*2152#
خرید آنلاین
4 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 500MB
هدیه شبانه 1GB
قیمت بدون احتساب مالیات 4,900 تومان
روش فعالسازی *100*212#
خرید آنلاین
5 دائمی / اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 750MB
هدیه شبانه 1,5GB
قیمت بدون احتساب مالیات 5,900 تومان
روش فعالسازی *100*2153#
خرید آنلاین
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 2GB
قیمت بدون احتساب مالیات 6,400 تومان
روش فعالسازی *100*213#
خرید آنلاین
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2GB
هدیه شبانه 4GB
قیمت بدون احتساب مالیات 8,400 تومان
روش فعالسازی *100*214#
خرید آنلاین
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 6GB
قیمت بدون احتساب مالیات 9,900 تومان
روش فعالسازی *100*2154#
خرید آنلاین
هفت روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 200MB
هدیه شبانه 400MB
قیمت بدون احتساب مالیات 4,400 تومان
روش فعالسازی *100*221#
خرید آنلاین
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 300MB
هدیه شبانه 600MB
قیمت بدون احتساب مالیات 5,500 تومان
روش فعالسازی *100*2251#
خرید آنلاین
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 500MB
هدیه شبانه 1GB
قیمت بدون احتساب مالیات 7,000 تومان
روش فعالسازی *100*222#
خرید آنلاین
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 750MB
هدیه شبانه 1,5GB
قیمت بدون احتساب مالیات 8,300 تومان
روش فعالسازی *100*2252#
خرید آنلاین
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1,5GB
هدیه شبانه 3GB
قیمت بدون احتساب مالیات 10,900 تومان
روش فعالسازی *100*223#
خرید آنلاین
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2,5GB
هدیه شبانه 5GB
قیمت بدون احتساب مالیات 13,000 تومان
روش فعالسازی *100*224#
خرید آنلاین
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 6GB
قیمت بدون احتساب مالیات 14,000 تومان
روش فعالسازی *100*2253#
خرید آنلاین
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 4GB
هدیه شبانه 8GB
قیمت بدون احتساب مالیات 16,000 تومان
روش فعالسازی *100*2254#
خرید آنلاین
9 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 6GB
هدیه شبانه 12GB
قیمت بدون احتساب مالیات 14,000 تومان
روش فعالسازی *100*2255#
خرید آنلاین
سی روزه
1 دائمی/اعتباری دائمی/اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 500MB
هدیه شبانه 1GB
قیمت بدون احتساب مالیات 7,900 تومان
روش فعالسازی *100*2361#
خرید آنلاین
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 2GB
قیمت بدون احتساب مالیات 10,400 تومان
روش فعالسازی *100*231#
خرید آنلاین
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2GB
هدیه شبانه 4GB
قیمت بدون احتساب مالیات 13,900 تومان
روش فعالسازی *100*232#
خرید آنلاین
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 6GB
قیمت بدون احتساب مالیات 16,400 تومان
روش فعالسازی *100*2362#
خرید آنلاین
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 4GB
هدیه شبانه 8GB
قیمت بدون احتساب مالیات 18,400 تومان
روش فعالسازی *100*233#
خرید آنلاین
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 5GB
هدیه شبانه 10GB
قیمت بدون احتساب مالیات 20,400 تومان
روش فعالسازی *100*2363#
خرید آنلاین
7 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 7GB
هدیه شبانه 14GB
قیمت بدون احتساب مالیات 24,400 تومان
روش فعالسازی *100*234#
خرید آنلاین
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 20GB
قیمت بدون احتساب مالیات 29,400 تومان
روش فعالسازی *100*235#
خرید آنلاین
9 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 15GB
هدیه شبانه 30GB
قیمت بدون احتساب مالیات 36,900 تومان
روش فعالسازی *100*2364#
خرید آنلاین
بسته های آلفا+ بلند مدت
سه ماهه
1 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 8GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 32,000 تومان
روش فعالسازی *100*241#
خرید آنلاین
2 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 35,000 تومان
روش فعالسازی *100*242#
خرید آنلاین
3 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 16GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 44,000 تومان
روش فعالسازی *100*243#
خرید آنلاین
4 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 25GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 64,000 تومان
روش فعالسازی *100*244#
خرید آنلاین
5 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 79,000 تومان
روش فعالسازی *100*245#
خرید آنلاین
شش ماهه
1 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 20GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 59,000 تومان
روش فعالسازی *100*251#
خرید آنلاین
2 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 99,000 تومان
روش فعالسازی *100*252#
خرید آنلاین
3 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 50GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 119,000 تومان
روش فعالسازی *100*253#
خرید آنلاین
یکساله
1 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 30GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 89,000 تومان
روش فعالسازی *100*261#
خرید آنلاین
2 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 45GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 112,000 تومان
روش فعالسازی *100*262#
خرید آنلاین
3 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0GB
قیمت بدون احتساب مالیات 159,000 تومان
روش فعالسازی *100*263#
خرید آنلاین

جدول 1-بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

 • برخی از بسته ها علاوه بر ترافیک خریداری شده( قابل مصرف در طول شبانه روز)، دارای ترافیک هدیه شبانه نیز هستند( قابل مصرف در بازه زمانی 2 الی 7 بامداد). برای مثال بسته ماهانه 2 گیگابایت+4 گیگابایت هدیه شبانه، علاوه بر 2 گیگابایت ترافیک خریداری شده، 4گیگابایت نیز ترافیک هدیه دارد که در ساعات شب( 2الی 7 بامداد) قابل استفاده می باشد.
 • در صورتی که حجم شبانه بسته تمام شده باشد و مشترک در بازه زمانی شب (2 تا 7 بامداد) از نوترینو استفاده نماید، ترافیک مصرفی از حجم شبانه روزی وی کاسته خواهد شد.
 • بسته های آلفا+ ماهانه و بلند مدت دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.
 • هزینه خرید بسته های بلند مدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 • ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ 2 دی ماه 96 ارائه می‌شود.

برای مشاهده لیست بسته ها به همراه قیمت و روش فعالسازی به لینک https://www.mci.ir/notrino-plans-new-customers مراجعه نمایید.

اتمام بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

 1. 1.پایان مدت اعتبار بسته
 2. 2.پایان حجم شبانه ­روزی بسته (حتی اگر هدیه شبانه باقی مانده باشد)

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

 1. 1.تمدید خودکار زمانی: این قابلیت مربوط به بسته­ های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+ می باشد که پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند. مشترکین می­ توانند با ارسال کد دستوری *100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.
 2. 2.تمدید خودکار حجمی: با اتمام حجم روزانه بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری*100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.

توجه: بسته های یک روزه و هفت روزه دیتا فاقد تمدید خودکار (حجمی و زمانی) است.

 1. 3.تعرفه عادی: در صورتی که بسته به اتمام برسد و تمدید خودکار زمانی یا حجمی اتفاق نیافتد، مصارف آتی اینترنت مشترک طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی 0.4 ریال 0.2 ریال
سیم کارت اعتباری 0.6 ریال 0.3 ریال

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

بسته‌های اینترنت ساعات مشخص
بسته‌های ساعات مشخص همراه اول، گروهی از بسته‌های پرسرعت نوترینو هستند که در بازه‌های زمانی مشخصی از شبانه‌روز قابل مصرف می‌باشند. این بسته ها به طور همزمان با سایر بسته های اینترنت همراه اول قابل فعالسازی هستند. مشترکین با شماره گیری *100*27# می‌توانند بسته های اینترنت ساعات مشخص را مشاهده و فعال نمایند.
در حال حاضر این بسته‌ها در دو نوع بسته‌های صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) و بسته‌های شبانت (2 تا 7 صبح) ارائه می‌شوند.

بسته‌های اینترنت صبحانت
مدت اعتبار دائمی/ اعتباری حجم بسته قیمت بدون احتساب مالیات روش فعالسازی خرید آنلاین
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح روزانه هدیه شبانه بازه زمانی قابل مصرف
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 3GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 4,000 تومان *100*2721#
دائمی/ اعتباری ندارد 5GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 5,000 تومان *100*2722#
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 8GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 8,000 تومان *100*2723#
دائمی/ اعتباری ندارد 12GB ندارد 6 صبح تا 12 ظهر 10,000 تومان *100*2724#

بسته‌های شبانت
مدت اعتبار دائمی/ اعتباری حجم بسته قیمت بدون احتساب مالیات روش فعالسازی خرید آنلاین
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح شبانه هدیه شبانه بازه زمانی قابل مصرف
یک روزه دائمی/ اعتباری ندارد 1GB ندارد 2 تا 7 صبح 900 تومان *100*2711#
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 6GB ندارد 2 تا 7 صبح 2,900 تومان *100*2712#
سی روزه دائمی/ اعتباری ندارد 12GB ندارد 2 تا 7 صبح 5,900 تومان *100*2713#
بسته‌های اینترنت صبحانت
هفت روزه 1 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 4,000 تومان
روش فعالسازی *100*2721#
خرید آنلاین
2 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 5GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 5,000 تومان
روش فعالسازی *100*2722#
خرید آنلاین
سی روزه 1 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 8GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 8,000 تومان
روش فعالسازی *100*2723#
خرید آنلاین
2 بازه زمانی قابل مصرف 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته روزانه 12GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 10,000 تومان
روش فعالسازی *100*2724#
خرید آنلاین

بسته‌های شبانت
یک روزه بازه زمانی قابل مصرف 2 تا 7 صبح
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته شبانه 1GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 900 تومان
روش فعالسازی *100*2711#
خرید آنلاین
هفت روزه بازه زمانی قابل مصرف 2 تا 7 صبح
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته شبانه 6GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 2,900 تومان
روش فعالسازی *100*2712#
خرید آنلاین
سی روزه بازه زمانی قابل مصرف 2 تا 7 صبح
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح ندارد
حجم بسته شبانه 12GB
هدیه شبانه ندارد
قیمت بدون احتساب مالیات 5,900 تومان
روش فعالسازی *100*2713#
خرید آنلاین

 • بسته های اینترنت ساعات مشخص برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می‌باشند.
 • این بسته ها فاقد تمدید خودکار حجمی و یا زمانی هستند.
 • مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته ساعات مشخص را فعال نماید.
 • در صورت فعالسازی همزمان این بسته‌ها با سایر بسته‌های اینترنت، اولویت مصرف با بسته‌های ساعات مشخص خواهد بود.
 • برای دریافت راهنمای بسته‌های ساعات مشخص کد *100*279# و برای استعلام وضعیت بسته‌های ساعات مشخص کد *100*0# را شماره‌گیری نمایید.

رزرو بسته

در صورتی که مشترکی بسته­ ی فعال آلفا+ داشته باشد، اگر اقدام به فعالسازی بسته­ ی دیگری نماید، بسته­ ی جدید برای وی رزرو می­ گردد. به این معنی که پس از پایان بسته فعلی، در هنگام تمدید حجمی یا زمانی، بسته­ ی رزرو برای وی فعال خواهد شد. بسته رزرو یک قابلیت جدید است که به مشترک امکان می دهد بسته­ ی بعدی خود را از قبل مشخص کند تا تمدید با بسته­ ی دلخواه صورت پذیرد.

نکات اصلی در خصوص رزرو بسته :

 • مبلغ بسته رزرو در هنگام فعالسازی به حساب مشترکین دائمی منظور شده و یا از میزان اعتبار مشترکین اعتباری کم می ­شود.
 • لازم به ذکر است که علاوه بر امکان رزرو بسته، می توان بسته رزرو شده را تغییر و یا حذف نمود. جهت تغییر بسته رزرو کافی است تا مجددا از طریق کد دستوری *100# بسته دیگری را خریداری کرد و جهت لغو رزرو باید از کد دستوری *100*8# استفاده نمود.

روش های خرید و پرداخت:

روش خرید و پرداخت هر یک از بسته ها در جدول زیر شرح داده شده است:

مشاهده و خرید بسته ها
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی
009810
یا
9810+
سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
- شماره گیری *10*32#
- مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
- شماره گیری
*100#
- مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
- ارسال عدد 32 لاتین
- مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
- ارسال عدد 32 لاتین
- مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
- مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس
my.mci.ir
- مشاهده و انتخاب بسته موردنظر
روش پرداخت
مشترکین دائمی مشترکین اعتباری
اضافه شدن مبلغ بسته به قبض مشترک

-کسر مبلغ بسته از اعتبار مشترک

- برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد.

خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول(*1#)
خرید بسته نوترینو به صورت مستقیم خرید بسته نوترینو برای دیگران
-تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *1# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی - خرید برای اعضا خانواده و نزدیکان
- خرید برای خود مشترک جهت استفاده روی دستگاههایی مانند تبلت

برای مشاهده جزییات خرید بسته های اینترنت از*1# به این صفحه مراجعه کنید.

اطلاع از وضعیت بسته:

مشترکین می توانند با استفاده از روش های ذیل از وضعیت بسته خود، حجم باقی مانده، مهلت اعتبار و همچنین بسته رزرو خود اطلاع پیدا کنند:

اطلاع از وضعیت بسته
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی 10 سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*320# شماره گیری *100*0# ارسال عدد 320 لاتين ارسال عدد 0 لاتين مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس my.mci.ir قسمت گزارش مصرف

بسته های نوترینو

بسته های نامحدود شبانه

بسته‌های نامحدود شبانه، بسته های یک روزه، یک هفته و یک ماهه نوترینو با سرعت بدون مرز، با حجم نامحدود هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده در ساعات مشخصی از شبانه روز ارائه می شوند.

بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه مدت زمان اعتبار بسته نامحدود کد دستوری فعال سازی قیمت بدون احتساب مالیات سیاست مصرف منصفانه
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) 1 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2211# 1,900 تومان 20 گیگابایت
1 روز از 1  بامداد تا 11 صبح *1000*2212# 3,900 تومان 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) 7 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2221# 4,900 تومان 60 گیگابایت
7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2222# 8,900 تومان 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) 30 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2231# 9,900 تومان 180 گیگابایت
30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2232# 19,900 تومان 450 گیگابایت
بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه: اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه)
1 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2211#
قیمت بدون احتساب مالیات 1,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 20 گیگابایت
2 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2212#
قیمت بدون احتساب مالیات 3,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته)
3 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2221#
قیمت بدون احتساب مالیات 4,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 60 گیگابایت
4 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2222#
قیقیمت بدون احتساب مالیاتمت 8,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه)
5 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2231#
قیمت بدون احتساب مالیات 9,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 180 گیگابایت
6 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2232#
قیمت بدون احتساب مالیات 19,900 تومان
سیاست مصرف منصفانه 450 گیگابایت
 • این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می باشد.
 • لازم بذکر است بسته های نامحدود شبانه فاقد رزرو خودکار هستند.
 • کلیه بسته های نامحدود شبانه، دارای مصرف منصفانه مطابق با جدول بالا می باشند.
 • مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته نامحدود شبانه را فعال نماید.
 • در صورتیکه مشترک یکی از بسته های آلفا+ را همزمان با بسته نامحدود شبانه فعال کرده باشد، در ساعات شبانه، اولویت مصرف با بسته اینترنت نامحدود خواهد بود.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

سایر کدهای دستوری مربوط به این بسته­ ها در جدول زیر آمده است:

سرویس کد دستوری (USSD)
اینترنت نامحدود *1000*22#
استعلام *1000*0#
راهنما *1000*9#

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

هر كسى بسته ى خودشو داره!

پیشنهاد ویژه