بسته های اینترنت نوترینو

بسته های نوترینو

بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

بسته های آلفا+ بسته های پرسرعت نوترینو هستند. این بسته ها با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند، مکالمه های صوتی و یا ویدیویی در بستر اینترنت انجام می دهند، از برنامه های صوتی و تصویری اینترنتی استفاده می کنند و یا تمایل به داشتن اینترنت با سرعت بالا را دارند می توانند از بسته­ های آلفا+ استفاده کنند. بسته های آلفا+ تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف مختلف دارند. جزئیات بسته های آلفا+ در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)

مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح روزانه هدیه شبانه
یک روزه دائمی/ اعتباری ندارد 100MB 100MB 1,500 تومان *100*211#
دائمی/ اعتباری ندارد 300MB 300MB 3,500 تومان *100*212#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 1GB 5,900 تومان *100*213#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 3GB 7,900 تومان *100*214#
هفت روزه دائمی/ اعتباری ندارد 100MB 100MB 2,500 تومان *100*221#
دائمی/ اعتباری ندارد 300MB 300MB 5,000 تومان *100*222#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 1GB 7,900 تومان *100*223#
دائمی/ اعتباری ندارد 3GB 3GB 11,900 تومان *100*224#
سی روزه اعتباری ندارد 100MB 100MB 4,000 تومان *100*231#
اعتباری ندارد 300MB 300MB 7,000 تومان *100*232#
دائمی/ اعتباری ندارد 1GB 1GB 10,000 تومان *100*233#
دائمی/ اعتباری ندارد 2GB 4GB 12,900 تومان *100*234#
دائمی/ اعتباری ندارد 4GB 4GB 17,000 تومان *100*235#
دائمی/ اعتباری ندارد 7GB 7GB 22,900 تومان *100*236*1#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 10GB 27,900 تومان *100*236*2#
دائمی/ اعتباری دارد 15GB 15GB 36,900 تومان *100*236*3#
دائمی/ اعتباری دارد 25GB 25GB 57,900 تومان *100*236*4#
بسته های آلفا+ بلند مدت
مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح روزانه هدیه شبانه روش فعالسازی در درگاه*100# روش فعالسازی در درگاه*10#

سه ماهه

دائمی/ اعتباری ندارد 5GB 0 22,000 تومان *100*241# *10*32241#
دائمی/ اعتباری ندارد 8GB 0 32,000 تومان *100*242# *10*32242#
دائمی/ اعتباری دارد 10GB 0 35,000 تومان *100*243# *10*32243#
دائمی/ اعتباری دارد 1۶GB 0 44,000 تومان *100*244# *10*32244#
دائمی/ اعتباری دارد 25GB 0 64,000 تومان *100*2451# *10*322451#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 0 79,000 تومان *100*2452# *10*322452#
دائمی/ اعتباری دارد 50GB 0 99,000 تومان *100*2453# *10*322453#
دائمی/ اعتباری دارد 70GB 0 125,000 تومان *100*2454# *10*322454#

شش ماهه

دائمی/ اعتباری دارد 10GB 0 38,000 تومان *100*251# *10*32251#
دائمی/ اعتباری دارد 20GB 0 59,000 تومان *100*252# *10*32252#
دائمی/ اعتباری دارد 35GB 0 99,000 تومان *100*253# *10*32253#
دائمی/ اعتباری دارد 50GB 0 119,000 تومان *100*2541# *10*322541#
دائمی/ اعتباری دارد 70GB 0 149,000 تومان *100*2542# *10*322542#
دائمی/ اعتباری دارد 90GB 0 164,000 تومان *100*2543# *10*322543#

یکساله

دائمی/ اعتباری دارد 20GB 0 65,000 تومان *100*2۶1# *10*322۶1#
دائمی/ اعتباری دارد 30GB 0 89,000 تومان *100*2۶2# *10*322۶2#
دائمی/ اعتباری دارد 45GB 0 112,000 تومان *100*2۶3# *10*322۶3#
دائمی/ اعتباری دارد 70GB 0 159,000 تومان *100*2۶4# *10*322۶4#
دائمی/ اعتباری دارد 120GB 0 199,000 تومان *100*2۶5# *10*32265#
جدول 1- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)
یک روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 100MB
هدیه شبانه 100MB
مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
روش فعالسازی *100*211#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 300MB
هدیه شبانه 300MB
مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
روش فعالسازی *100*212#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 1GB
مبلغ قابل پرداخت 5,900 تومان
روش فعالسازی *100*213#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 3GB
مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان
روش فعالسازی *100*214#
هفت روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 100MB
هدیه شبانه 100MB
مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
روش فعالسازی *100*221#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 300MB
هدیه شبانه 300MB
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
روش فعالسازی *100*222#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 1GB
مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان
روش فعالسازی *100*223#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 3GB
هدیه شبانه 3GB
مبلغ قابل پرداخت 11,900 تومان
روش فعالسازی *100*224#
سی روزه
1 دائمی/اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 100MB
هدیه شبانه 100MB
مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
روش فعالسازی *100*231#
2 دائمی/اعتباری اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 300MB
هدیه شبانه 300MB
مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
روش فعالسازی *100*232#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 1GB
هدیه شبانه 1GB
مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
روش فعالسازی *100*233#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 2GB
هدیه شبانه 4GB
مبلغ قابل پرداخت 12,900 تومان
روش فعالسازی *100*234#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 4GB
هدیه شبانه 4GB
مبلغ قابل پرداخت 17,000 تومان
روش فعالسازی *100*235#
6 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 7GB
هدیه شبانه 7GB
مبلغ قابل پرداخت 22,900 تومان
روش فعالسازی *100*236*1#
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 10GB
مبلغ قابل پرداخت 27,900 تومان
روش فعالسازی *100*236*2#
8 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 15GB
هدیه شبانه 15GB
مبلغ قابل پرداخت 36,900 تومان
روش فعالسازی *100*236*3#
9 دائمی/اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 25GB
هدیه شبانه 25GB
مبلغ قابل پرداخت 57,900 تومان
روش فعالسازی *100*236*4#
بسته های آلفا+ بلند مدت
سه ماهه
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 5GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*241#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32241#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح ندارد
حجم بسته روزانه 8GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 32,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*242#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32242#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 35,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*243#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32243#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 16GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 44,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*244#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32244#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 25GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 64,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2451#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322451#
6 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 79,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2452#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322452#
7 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 50GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 99,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2453#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322453#
8 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 125,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2454#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322454#
شش ماهه
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 38,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*251#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32251#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 20GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 59,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*252#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32252#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 99,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*253#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*32253#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 50GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 119,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2541#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322541#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 149,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2542#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322542#
6 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 90GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 1۶4,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2543#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322543#
یکساله
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 20GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۶5,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2۶1#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322۶1#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 30GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 89,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2۶2#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322۶2#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 45GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 112,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2۶3#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322۶3#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 159,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2۶4#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322۶4#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
ترافیک رایگان 3 تا 7 صبح دارد
حجم بسته روزانه 120GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 199,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *100# *100*2۶5#
روش فعالسازی در درگاه *10# *10*322۶5#

 • جدول 1-بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

 •  برخی از بسته ها علاوه بر ترافیک خریداری شده (قابل مصرف در طول شبانه روز)، دارای ترافیک هدیه شبانه نیز هستند (قابل مصرف در بازه زمانی 2 الی 7 بامداد). برای مثال بسته ماهانه 300 مگابایت + 300 مگابایت هدیه شبانه، علاوه بر 300 مگابایت ترافیک خریداری شده، 300 مگابایت نیز ترافیک هدیه دارد که در ساعات شب(2 الی 7 بامداد) قابل استفاده می باشد.

 •  در صورتی که حجم شبانه بسته تمام شده باشد و مشترک در بازه زمانی شب (2 تا 7 بامداد) از نوترینو استفاده نماید، ترافیک مصرفی از حجم شبانه روزی وی کاسته خواهد شد.

 •  بسته های آلفا+ ماهانه و بلند مدت دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.

 •  هزینه خرید بسته های بلند مدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.

  برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 •  ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

 • بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

  به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ 2 دی ماه 96 ارائه می‌شود.

 • برای مشاهده لیست بسته ها به همراه قیمت و روش فعالسازی به لینک https://www.mci.ir/notrino-plans-new-customers مراجعه نمایید.

 • بسته

 •  سه مورد از بسته های آلفا+ علاوه بر هدیه شبانه، دارای ترافیک هدیه وای فای اول (قابل استفاده در نقاط تحت پوشش وای فای اول) به میزان ترافیک روزانه می باشند. برای مثال بسته ماهانه 1+1 ، علاوه بر 1 گیگابایت ترافیک خریداری شده، دارای 1 گیگابایت ترافیک هدیه شبانه و نیز 1 گیگا بایت هدیه وای فای اول می باشد.

 •  حجم وای فای اول هر بسته تنها در نقاط تحت پوشش وای فای اول و با اتصال به شبکه بی سیم WiFiAval امکانپذیر می باشد.

 •  برای مشاهده نقاط تحت پوشش وای فای اول به www.mci.ir/wifiaval مراجعه نمایید.

اتمام بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

 1. 1.پایان مدت اعتبار بسته
 2. 2.پایان حجم شبانه ­روزی بسته (حتی اگر هدیه شبانه باقی مانده باشد)

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

 1. 1.تمدید خودکار زمانی: این قابلیت مربوط به بسته­ های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+ می باشد که پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند. مشترکین می­ توانند با ارسال کد دستوری *100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.
 2. 2.تمدید خودکار حجمی: با اتمام حجم روزانه بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری*100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.

توجه: بسته های یک روزه و هفت روزه دیتا فاقد تمدید خودکار (حجمی و زمانی) است.

 1. 3.تعرفه عادی: در صورتی که بسته به اتمام برسد و تمدید خودکار زمانی یا حجمی اتفاق نیافتد، مصارف آتی اینترنت مشترک طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی 0.4 ریال 0.2 ریال
سیم کارت اعتباری 0.۶ ریال 0.3 ریال

 برای مشاهده لیست صفحات منتخب به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

رزرو بسته

در صورتی که مشترکی بسته­ ی فعال آلفا+ داشته باشد، اگر اقدام به فعالسازی بسته­ ی دیگری نماید، بسته­ ی جدید برای وی رزرو می­ گردد. به این معنی که پس از پایان بسته فعلی، در هنگام تمدید حجمی یا زمانی، بسته­ ی رزرو برای وی فعال خواهد شد. بسته رزرو یک قابلیت جدید است که به مشترک امکان می دهد بسته­ ی بعدی خود را از قبل مشخص کند تا تمدید با بسته­ ی دلخواه صورت پذیرد.

نکات اصلی در خصوص رزرو بسته :

مبلغ بسته رزرو در هنگام فعالسازی به حساب مشترکین دائمی منظور شده و یا از میزان اعتبار مشترکین اعتباری کم می ­شود.

لازم به ذکر است که علاوه بر امکان رزرو بسته، می توان بسته رزرو شده را تغییر و یا حذف نمود. جهت تغییر بسته رزرو کافی است تا مجددا از طریق کد دستوری *100# بسته دیگری را خریداری کرد و جهت لغو رزرو باید از کد دستوری *100*8# استفاده نمود.

روش های خرید و پرداخت:

روش خرید و پرداخت هر یک از بسته ها در جدول زیر شرح داده شده است:

مشاهده و خرید بسته ها
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی
009810
یا
9810+
سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*32#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
شماره گیری
*100#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
ارسال عدد 32 لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
ارسال عدد 32 لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس
my.mci.ir
مشاهده و انتخاب بسته موردنظر
روش پرداخت
مشترکین دائمی مشترکین اعتباری
اضافه شدن مبلغ بسته به قبض مشترک

-کسر مبلغ بسته از اعتبار مشترک

- برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد.

خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول(*1#)
خرید بسته نوترینو به صورت مستقیم خرید بسته نوترینو برای دیگران
-تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *1# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی - خرید برای اعضا خانواده و نزدیکان
- خرید برای خود مشترک جهت استفاده روی دستگاههایی مانند تبلت

برای مشاهده جزییات خرید بسته های اینترنت از*1# به این صفحه مراجعه کنید.

اطلاع از وضعیت بسته:

مشترکین می توانند با استفاده از روش های ذیل از وضعیت بسته خود، حجم باقی مانده، مهلت اعتبار و همچنین بسته رزرو خود اطلاع پیدا کنند:

اطلاع از وضعیت بسته
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی 10 سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*320# شماره گیری *100*0# ارسال عدد 320 لاتين ارسال عدد 0 لاتين مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس my.mci.ir قسمت گزارش مصرف

بسته های نوترینو

بسته های نامحدود شبانه

بسته‌های نامحدود شبانه، بسته های یک روزه، یک هفته و یک ماهه نوترینو با سرعت بدون مرز، با حجم نامحدود هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده در ساعات مشخصی از شبانه روز ارائه می شوند.

بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه مدت زمان اعتبار بسته نامحدود کد دستوری فعال سازی قیمت سیاست مصرف منصفانه
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) 1 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2211# 2,500 تومان 20 گیگابایت
1 روز از 1  بامداد تا 11 صبح *1000*2212# 5,000 تومان 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) 7 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2221# 7,000 تومان 60 گیگابایت
7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2222# 14,000 تومان 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) 30 روز از 2 تا 7 بامداد *1000*2231# 14,500 تومان 180 گیگابایت
30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2232# 29,000 تومان 450 گیگابایت
بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه: اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه)
1 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2211#
قیمت 2,500 تومان
سیاست مصرف منصفانه 20 گیگابایت
2 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2212#
قیمت 5,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته)
3 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2221#
قیمت 7,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 60 گیگابایت
4 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2222#
قیمت 14,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه)
5 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2231#
قیمت 14,500 تومان
سیاست مصرف منصفانه 180 گیگابایت
6 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2232#
قیمت 29,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 450 گیگابایت

این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می­ باشد.

لازم بذکر است بسته­ های نامحدود شبانه فاقد رزرو خودکار هستند.

کلیه بسته های نامحدود شبانه، دارای مصرف منصفانه مطابق با جدول بالا می باشند.

مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته نامحدود شبانه را فعال نماید.

در صورتیکه مشترک یکی از بسته های آلفا+ را همزمان با بسته نامحدود شبانه فعال کرده باشد، در ساعات شبانه، اولویت مصرف با بسته اینترنت نامحدود خواهد بود.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

سایر کدهای دستوری مربوط به این بسته­ ها در جدول زیر آمده است:

سرویس کد دستوری (USSD)
اینترنت نامحدود *1000*22#
استعلام *1000*0#
راهنما *1000*9#

USSDدرختواره کدهای

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

هر كسى بسته ى خودشو داره!