خرید بسته های اینترنت همراه اول برای خود و دیگران از ستاره یک مربع(#1*)

خرید راحت، اینترنت پرسرعت

معرفی سرویس

همراه اول به منظور تسهیل خرید بسته های نوترینو، این امکان را فراهم نموده است تا مشترک تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *1# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی خود بتواند به صورت مستقیم بسته نوترینو را فعال نماید. بدین ترتیب دیگر مشترکین دیگر نیاز به خرید و اعمال مکرر شارژ و انجام چند نوبت عملیات بانکی نخواهند داشت و می توانند تنها با یکبار مراجعه به سرشماره *1#، بسته های نوترینو را به سرعت و براحتی خریداری و فعال نمایند.

قوانین کلی

امکان خرید بسته از طریق این درگاه برای کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول امکان پذیر است.

کلیه مشترکین می توانند برای خود و یا مشترک دیگری اقدام به خرید بسته نمایند.

خط مشترک دائمی می بایست خط نرمال باشد.

دسترسی مستقیم به این سرویس از طریق شماره گیری *1*5# ممکن می باشد.

در حال حاضر امکان هدیه بسته های نوترینوی جدول ذیل برای مشترکین از طریق درگاه *1# فراهم می باشد:

بسته های قابل فعال سازی از طریق درگاه *1#

مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته هزینه بسته (تومان) روش فعالسازی
روزانه هدیه شبانه
یک روزه دائمی/ اعتباری 150MB - 1,000 تومان *۱*۵۱۱#
دائمی/ اعتباری 1۰۰MB ۱۰۰MB ۱,۵۰۰ تومان *۱*۵۲11#
دائمی/ اعتباری 300MB 300MB 3,500 تومان *۱*۵۲12#
دائمی/ اعتباری 1 GB 1 GB 9,000 تومان *۱*۵۲13#
دائمی/ اعتباری 3 GB 3 GB ۱0,000 تومان *۱*۵۲14#
دائمی/ اعتباری 30MB 30MB 9۰۰ تومان *۱*۵۲15#
دائمی/ اعتباری - 900MB 9۰۰ تومان *۱*۵۲71#
هفت روزه دائمی/ اعتباری 800MB - 5,00۰ تومان *۱*۵۱۲#
دائمی/ اعتباری - 800MB 1,0۰۰ تومان *۱*۵۱3#
دائمی/ اعتباری 100MB 100MB 2,۵۰۰ تومان *۱*۵۲۲1#
دائمی/ اعتباری 300MB 300MB 5,0۰۰ تومان *۱*۵۲۲2#
دائمی/ اعتباری 1 GB 1 GB ۱0,0۰۰ تومان *۱*۵۲۲3#
دائمی/ اعتباری 3 GB 3 GB 13,500 تومان *۱*۵۲۲4#
دائمی/ اعتباری 50MB 50MB ۱,8۰۰ تومان *۱*۵۲۲5#
دائمی/ اعتباری - 10 GB 4,5۰۰ تومان *۱*۵۲72#
سی روزه اعتباری 100MB 100MB 4,0۰۰ تومان *۱*۵۲31#
اعتباری 300MB 300MB 7,000 تومان *۱*۵۲32#
دائمی/ اعتباری 1 GB 1 GB ۱0,000 تومان *۱*۵۲33#
دائمی/ اعتباری 2 GB 2 GB 12,00۰ تومان *۱*۵۲34#
دائمی/ اعتباری 4 GB 4 GB 17,0۰۰ تومان *۱*۵۲35#
دائمی/ اعتباری 5 GB - ۱5,0۰۰ تومان *۱*۵۲36#
دائمی/ اعتباری 10 GB - 24,900 تومان *۱*۵۲37#
دائمی/ اعتباری - 22 GB 9,000 تومان *۱*۵۲73#
دائمی 6 GB 1 GB 19,900 تومان *۱*۵۲36111#
دائمی 15 GB - 35,0۰۰ تومان *۱*۵۲36112#
دائمی 25 GB - 57,۰0۰ تومان *۱*۵۲36113#
اعتباری 2 GB - ۱1,۵۰۰ تومان *۱*۵۲36121#
اعتباری 4 GB - 14,900 تومان *۱*۵۲36122#
اعتباری 7 GB 1 GB 21,900 تومان *۱*۵۲36123#
90 روزه دائمی/ اعتباری 5 GB - 22,000 تومان *۱*۵۲41#
دائمی/ اعتباری 8 GB - 32,000 تومان *۱*۵۲42#
دائمی/ اعتباری 10 GB - 35,000 تومان *۱*۵۲43#
دائمی/ اعتباری 16 GB - 44,000 تومان *۱*۵۲43#
دائمی/ اعتباری 25 GB - 64,000 تومان *۱*۵۲451#
دائمی/ اعتباری 35 GB - 79,000 تومان *۱*۵۲452#
دائمی/ اعتباری 50 GB - 99,000 تومان *۱*۵۲453#
دائمی/ اعتباری 70 GB - 125,000 تومان *۱*۵۲454#
180 روزه دائمی/ اعتباری 10 GB - 38,000 تومان *۱*۵۲51#
دائمی/ اعتباری 20 GB - 59,000 تومان *۱*۵۲52#
دائمی/ اعتباری 35 GB - 99,000 تومان *۱*۵۲53#
دائمی/ اعتباری 50 GB - 119,000 تومان *۱*۵۲541#
دائمی/ اعتباری 70 GB - 149,000 تومان *۱*۵۲542#
دائمی/ اعتباری 90 GB - 164,000 تومان *۱*۵۲543#
360 روزه دائمی/ اعتباری 20 GB - 65,000 تومان *۱*۵۲61#
دائمی/ اعتباری 30 GB - 89,000 تومان *۱*۵۲62#
دائمی/ اعتباری 45 GB - 112,000 تومان *۱*۵۲63#
دائمی/ اعتباری 70 GB - 159,000 تومان *۱*۵۲64#
بسته های قابل فعال سازی از طریق درگاه *1#
یک روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 150 MB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 1,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۱۱#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 100 MB
هدیه شبانه 100 MB
هزینه بسته (تومان) 1,500 تومان
روش فعالسازی *۱*۵211#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 300 MB
هدیه شبانه 300 MB
هزینه بسته (تومان) 3,500 تومان
روش فعالسازی *۱*۵212#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 1 GB
هدیه شبانه 1 GB
هزینه بسته (تومان) 9,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲13#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 3 GB
هدیه شبانه 3 GB
هزینه بسته (تومان) 10,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲14#
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 30 MB
هدیه شبانه 30 MB
هزینه بسته (تومان) 9۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲15#
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه -
هدیه شبانه 900 MB
هزینه بسته (تومان) 9۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲71#
هفت روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 800 MB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 5,000 تومان
روش فعالسازی *۱*512#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه -
هدیه شبانه 800 MB
هزینه بسته (تومان) 1,0۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*513#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 100 MB
هدیه شبانه 100 MB
هزینه بسته (تومان) 2,5۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲۲1#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 300 MB
هدیه شبانه 300 MB
هزینه بسته (تومان) 5,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲۲2#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 1 GB
هدیه شبانه 1 GB
هزینه بسته (تومان) 10,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲۲3#
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 3 GB
هدیه شبانه 3 GB
هزینه بسته (تومان) 13,5۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲۲4#
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 50 MB
هدیه شبانه 50 MB
هزینه بسته (تومان) ۱,8۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲۲5#
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه -
هدیه شبانه 10 GB
هزینه بسته (تومان) 4500
روش فعالسازی *۱*۵۲72#
سی روزه
1 اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه 100 MB
هدیه شبانه 100 MB
هزینه بسته (تومان) 4,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲31#
2 اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه 300 MB
هدیه شبانه 300 MB
هزینه بسته (تومان) 7,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲32#
3 اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه 1 GB
هدیه شبانه 1 GB
هزینه بسته (تومان) 10,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲33#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 2 GB
هدیه شبانه 2 GB
هزینه بسته (تومان) ۱2,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲34#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 4 GB
هدیه شبانه 4 GB
هزینه بسته (تومان) 17,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲35#
6 دائمی / اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه 5 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 15,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36#
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 10 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) ۲۴,۹۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲37#
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه -
هدیه شبانه 22 GB
هزینه بسته (تومان) 9,0۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲37#
9 دائمی / اعتباری دائمی
حجم بسته روزانه 6 GB
هدیه شبانه 1 GB
هزینه بسته (تومان) 19,900 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36111#
10 دائمی / اعتباری دائمی
حجم بسته روزانه 15 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 35,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36112#
11 دائمی / اعتباری دائمی 
حجم بسته روزانه 25 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 57,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36113#
12 دائمی / اعتباری  اعتباری
حجم بسته روزانه 2 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 11,500 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36121#
13 دائمی / اعتباری  اعتباری
حجم بسته روزانه 4 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 14900 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36122#
14 دائمی / اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه 7 GB
هدیه شبانه 1 GB
هزینه بسته (تومان) 21,900 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲36123#
90 روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 5 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 22,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲41#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 8 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 32,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲42#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 10 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 35,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲43#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 16 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 44,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲43#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 25 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 64,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲451#
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 35 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 79,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲452#
7 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 50 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 99,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲453#
8 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 70 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 125,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲454#
180 روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 10 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 38,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲51#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 20 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 59,000  تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲52#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 35 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 99,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲53#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 50 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 119,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲541#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 70 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 149,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲542#
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 90 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 164,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲543#
360 روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 20 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 65,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲61#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 30 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 89,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲62#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 45 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 112,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲63#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه 70 GB
هدیه شبانه -
هزینه بسته (تومان) 159,000 تومان
روش فعالسازی *۱*۵۲64#

 نکته: به کلیه مبالغ جدول بالا هنگام پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد.

چنانچه مشترک دریافت کننده بسته، بسته فعال دیگری داشته باشد نمی توان بسته مورد نظر را برای وی خریداری کرد.

قیمت بسته های نوترینویی که از طریق این درگاه فعال می شود، با قیمت فعلی بسته ها در سایر درگاه های ارتباطی همراه اول مانند *100# برابر است و تغییری نمی کند، اما مبلغ قابل پرداخت در حالتی که طی عملیات بانکی بسته فعال می گردد، با قیمت بسته متفاوت است. مبلغ قابل پرداخت وی بابت خرید بسته برابر با قیمت بسته نوترینو + عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد قیمت بسته) می باشد.

قوانین خرید و پرداخت هزینه بسته های به شرح جدول ذیل می باشد:

قوانین خرید و پرداخت هزینه بسته ها
نوع مشترک خریدار دریافت کننده بسته نحوه کسر مبلغ بسته از مشترک خریدار مبلغ بسته
دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری طی عملیات بانکی: کسر از حساب بانکی (نیازمند به رمز دوم کارت)

قیمت بسته نوترینو
+
 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد قیمت بسته)

در حالتی که پرداخت طی عملیات بانکی انجام می گردد، پیش از خرید بسته، مشخصات بسته و نیز هزینه آن (با احتساب مالیات و عوارض) جهت گرفتن تاییدیه به مشترک نمایش داده می شود و در صورت تأیید وی هزینه پرداخت و بسته فعال می گردد.

کلیه قوانین مربوط به استعلام وضعیت، تمدید و لغو تمدید بسته های نوترینوی فعال شده از طریق *1# عینا با قوانین بسته های نوترینویی که از طریق سایر درگاه ها فعال می گردند، یکسان است.

پس از اتمام بسته فعال شده از طریق این سرویس، قوانین جاری تمدید حجمی و زمانی بسته های نوترینو برای بسته مشترک حاکم خواهد بود.

بسته های روزانه و هفتگی، تمدید خودکار حجمی و زمانی ندارند. بنابراین در صورتیکه مشترک، خود اقدام به رزرو بسته دیتا نکند، پس از اتمام حجم یا زمان بسته روزانه یا هفتگی، مصرف دیتا وی با تعرفه عادی محاسبه می شود.

اگر بسته مشترک ماهانه بوده باشد پس از اتمام حجم تمدید حجمی می گردد و یا در صورت اتمام اعتبار زمانی، بسته تمدید زمانی می گردد و هزینه بسته جدیدی که تمدید شده است به حساب دریافت کننده منظور و یا از اعتبار وی کسر می گردد.

در صورتی که مشترک مایل به تمدید شدن بسته نباشد می تواند با شماره *100*8# تمدید خودکار زمانی یا حجمی بسته را لغو نماید.

راهنمای فعال سازی و خرید بسته نوترینو از طریق سامانه *1#

ابتدا مشترکین می بایست با شماره گیری *1# و انتخاب گزینه ۵ و یا شماره گیری مستقیم  *1*5# وارد سامانه خرید بسته نوترینو شوند.

پس از ورود به منوی ۵، منوی بسته های نوترینو دیده می شود و مشترک نوع بسته نوترینو مورد نظر خود را انتخاب می نماید:

1. خرید بسته الفا+

سپس در منو، بسته های نوترینو نمایش داده می شود و مشترک می تواند بسته مورد نظر را انتخاب نماید.

در مرحله بعدی شماره دریافت کننده بسته توسط مشترک انتخاب می گردد. این شماره می تواند شماره خود مشترک و یا شماره دیگری باشد که وی وارد می کند. در این رابطه منوی ذیل نمایش داده می شود:

۱.خودم

۲. شماره دیگری را وارد کنید.

پس از انتخاب شماره، خرید و فعال سازی مطابق با جدول فوق انجام می گردد (بطور مستقیم از طریق عملیات بانکی و یا لحاظ شدن در قبض مشترک)

  در صورتی که مشترک دریافت کننده، بسته فعال دیگری داشته باشد، این موضوع به خریدار اطلاع رسانی می شود که وی نمی تواند بسته­ای هدیه بدهد و فرآیند در این مرحله قبل از ارسال به درگاه بانک به پایان می­رسد.

در صورت امکان هدیه دادن به دریافت کننده، مشترک خریدار (مشترک دائمی که برای اعتباری خرید می کند و یا مشترک اعتباری که برای خود یا دیگران خرید می کند) به درگاه بانک هدایت شده و پس از وارد کردن اطلاعات بانکی مبلغ بسته از حساب بانکی مشترک کسر و بسته مورد نظر برای دریافت کننده فعال می شود.