آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 5/91 س

 

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد نسبت به خريد 9 قلم تجهيزات نيرو و نصب و راه اندازي آنها در مركز موبايل شهيد بابايي براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان و توليد كنندگان داخلي اقدام نمايد. لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1/9/91 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه پنجم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر200 ريال (دويست هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 12/9/91 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 13/9/91 رأس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر500 ريال (پانصد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمايند.8/8م

 

 

 

اداره كل خــريد
شركت ارتباطات سيارایران


 

راهبر