آگهي مناقصه عام يك مرحله اي شماره 4ر92 س

خريد 000ر600 ر2 عدد استيكر تبليغي ( pvc)

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تعداد 000ر600 ر2 عدد استيكر تبليغي ( pvc ) مورد نياز خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرايط ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) كه داراي مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامي باشند خريداري نمايد . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 19ر4ر92 با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي (  مبني بر واريز مبلغ دويست هزار ريال به حساب شماره 09ر18644644 بانك ملت شعبه ونك تك به نام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 17000927249275 ) در ساعات اداري به نشاني تهران ، ميدان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 31ر4ر92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاريخ 2ر5ر92 روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر900 ريال ( نهصد ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي ، چك بانكي تضميني و يا به صورت نقد به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است . مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل نمايند.

 

 

        اداره كل خريد

شركت ارتباطات سيار ايران

 

راهبر