آگهي مناقصه عام يك مرحله اي شماره 5/92/س

 

خريد 000ر800 عدد دفترچه يادداشت
شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد تعداد000ر800عدد دفتر چه يادداشت مورد نياز خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرايط (اشخاص حقيقي و حقوقي ) كه داراي مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامي باشند خريداري نمايد . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 92.05.05 با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ 200.000ریال به حساب شماره 18644644.09 بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 17000927390207) در ساعات اداري به نشاني تهران ، ميدان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 92.05.15 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاريخ 92.05.16روز چهارشنبه راس ساعت 30ر9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر520ريال (پانصدو بيست ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ويا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل نمايند.

 

اداره كل خريد
شركت ارتباطات سيار ايران

 

راهبر