آگهي اصلاحیه تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره 7/92س

بدینوسیله به آگاهی می رساند زمان خرید اسناد مناقصه یاد شده بالا موضوع خرید 200 تن نایلکس تبلیغاتی مورد نیاز شرکت ارتباطات سیار ایران به روز شنبه مورخ 92/07/17 ساعت 15 تغییر یافته است لذا  داوطلبان  واجد شرایط ( اشخاص حقوقی و حقیقی ) شركت در مناقصه که تولیدکننده ودارای لیسانس زیست تخریب می باشند مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 17000927379247 ) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 27/7/92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاریخ 28/7/92 روز یکشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر700ریال ( هفتصد میلیون ریال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ، چك بانكي تضمینی ويا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712515 تماس حاصل نمایند .

 
 
                         اداره کل خرید
                     شركت ارتباطات سيار ايران

راهبر