آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 8/92 س

 

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 150 دستگاه دوربین و سه دستگاه DVR و 73 عددLicence   و نرم افزار مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 92,07,06 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره 09/18644644 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000927379247)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ  92,07,16 به نشانی فوق تسلیم نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 92,07,17 روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح در طبقۀ سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  350,000,000 ریال (سیصدوپنجاه میلیون ریال) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا نقداً به حسابی که در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .
 
                                                                                     اداره کل خرید
                                                                            شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر